Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

Zasady etyczne

Zasady etyczne, "ghostwriting", "guest authorship", praktyki antyplagiatowe

Zasady dotyczące publikowania opracowane zostały w zgodzie z zaleceniami COPE. Wykorzystano również "Publication Ethics and Publication Malpractice Statement" stosowany przez wydawnictwo De Gruyter.

 

Powinności autorów publikacji:

 

Obowiązki autorów.

1. Prace muszą być w pełni oryginalne, wcześniej niepublikowane i nie mogą być zgłaszane do publikacji w innych wydawnictwach.

2. W przypadku większej liczby autorów w artykułach powinny być podane nazwiska wszystkie nazwiska wraz z zaznaczeniem ich wkładu pracy.

3. Autor powinien podać źródła finansowania swoich badań, wymienić instytucje wspierające badania.

4. Sposób redagowania pracy powinien być wykonany w sposób umożliwiający weryfikację twierdzeń, przeprowadzonych dowodów, ustaleń. Artykuły muszą być zaopatrzone w aparat naukowy (przypisy i odniesienia)

5. Ghostwriting, plagiat, nieuprawnione wykorzystanie innych badań lub "guest authorship" są całkowicie zakazane i będą ujawniane, a w krytycznych przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne. 

6. Dostrzeżone błędy i nieścisłości w oddanych do publikacji w "Zapiskach Historycznych" artykułach powinny być natychmiast zasygnalizowane przez autorów redakcji czasopisma.

 

Powinności redakcji:

1. Redakcja poddaje wszystkie artykuły procedurom recenzyjnym i sprawdzającym.

2. Nadesłane teksty są poddawane procedurze recenzyjnej przy uwzględnieniu kompetencji i kwalifikacji recenzentów. Kryterium kompetencji i kwalifikacji recenzentów jest podstawowym stosowanym przy wyborze recenzenta danego tekstu. Redakcja uwzględnia ewentualne konflikty interesów przy doborze recenzentów. Autorzy prac są anonimowi dla recenzentów i recenzenci pozostają anonimowi dla autorów publikacji. Każda publikacja poddawana jest przynajmniej dwóm procedurom recenzyjnym. Pozostałe informacje dotyczące procedury recenzowania znaleźć można pod adresem:

3. Zasada poufności przy ocenie tekstów obowiązuje wszystkich członków redakcji.

4. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

5. Ostateczna decyzja o publikacji tekstu podejmowana jest przez redakcję czasopisma na zebraniu zatwierdzającym treść kolejnych tomów czasopisma.

 

Obowiązki recenzentów:

1. Celem uwag recenzyjnych jest ocena jakości artykułu pozwalająca podjąć decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu publikacji artykułu. Uwagi recenzyjne w przypadku pozytywnej oceny artykułu mają służyć poprawie jakości artykułów.

 

2. Recenzenci są zobowiązani do przygotowania recenzji w terminie ustalonym z redaktorem naczelnym.

3. Recenzje są obiektywne, merytoryczne, powstają przy zachowaniu zasad poufności. Treści recenzji jest przekazywana przez recenzentów wyłącznie redakcji czasopisma.

4. Recenzenci mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia redakcji wychwyconego naruszenia dobrych praktyk, w tym naruszenia zasad antyplagiatowych, "guest authorship", ""ghostwriting".

5. Recenzenci nie mają prawa wykorzystywania recenzowanych tekstów lub ich fragmenty dla własnych celów.

6. Recenzenci mają obowiązek zgłosić redakcji konflikt interesów, jeśli takowy zaistniał.

 

Nieetyczne zachowanie:

Definicje dobrych praktyk, "ghostwriting" i "guest authorship" są zgodne z definicjami podawanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dostępnymi na stronie ministerstwa.

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: