Czasopismo on-line

TOM LXXV - ROK 2010, Zeszyt 1


Artykuły


Agnieszka Teterycz-Puzio
Książęta mazowieccy wobec państwa litewskiego w XIII wieku – walka czy współpraca ?, s. 7 [DOI: ]

Anna Mosingiewicz , Emanuel Okoń
O obrazach, skrzynce cechowej i „sztukach towarzyskich”. Uwagi o kształceniu artystycznym w Toruniu i Gdańsku na marginesie działalności Christiana Ernsta Ulricha, osiemnastowiecznego malarza w Toruniu, s. 31 [DOI: ]

Dariusz K. Chojecki
Jedno miasto, dwa (różne) światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876–1913 (część I), s. 65 [DOI: ]

Adam Staniszewski
Działalność Towarzystwa Szwedzko-Polskiego na tle propagandy antypolskiej w Szwecji w okresie międzywojennym, s. 97 [DOI: ]


Źródła i materiały


Ewa Łączyńska
Kasa wdowia szyprów gdańskich z końca XVIII wieku, s. 115 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Tomasz Kempa
Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzami opatrzył David Frick, s. 133 [DOI: ]

Mariusz Balcerek
Jan Kunowski, Ekspedycyja infl antska 1621 roku, oprac. W. Walczak i K. Łopatecki, wstęp K. Łopatecki, s. 137 [DOI: ]

Jacek Wijaczka
Warmia w dobie „potopu” szwedzkiego 1654–1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta, oprac. Alojzy Szorc, Irena Makarczyk, s. 141 [DOI: ]

Włodzimierz Zientara
Ansgar Haller, Die Ausformung der Öff entlichkeit in Danzig im 18. Jahrhundert bis zur zweiten Teilung Polens im Jahre 1793 (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, Bd. 42), s. 144 [DOI: ]

Katarzyna Kącka
Andrzej Gąsiorowski, Jan Kaszubowski i służby specjalne gestapo, Smiersz, UB...,, s. 147 [DOI: ]


Kronika naukowa


Mariusz Balcerek
Międzynarodowa konferencja Unia Lubelska 1569 roku. Z tradycji unifi kacyjnych i Rzeczypospolitej w Toruniu, s. 151 [DOI: ]

Bogusław Dybaś
Wileńska konferencja w rocznicę Unii Lubelskiej, s. 153 [DOI: ]

Anna Mikołajewska
Konferencja o dialogu międzykulturowym w miastach Prus Królewskich, s. 159 [DOI: ]