Czasopismo on-line

TOM LXXVII - ROK 2012, Zeszyt 4

Pobierz cały zeszyt w formacie .pdf

 

SPIS TREŚCI
INHALTSVERZEICHNIS
CONTENTS


Marian Biskup Pro Memoria


Ireneusz Czarciński
Bibliografia publikacji Mariana Biskupa za lata 1949-2010, s. 7 [DOI: ]

Janusz Tandecki
Marian Biskup (1922-2012) historyk, edytor źródeł, organizator nauki, s. 53 [DOI: ]

Jörg Hackmann
Marian Biskup und die deutsche Geschichtswissenschaft: Wahrnehmung und Wirkung, s. 61 [DOI: ]

Roman Czaja
Marian Biskup jako badacz zakonu krzyżackiego i jego państwa nad Bałtykiem, s. 75 [DOI: ]

Bogusław Dybaś
Profesor Marian Biskup i polskie badania nad Inflantami, s. 87 [DOI: ]

Dieter Heckmann
Marian Biskup (1922-2012) als Bearbeiter und Herausgeber historischer Quellen, s. 101 [DOI: ]


Artykuły


Andrea Mariani
Jezuici w Inflantach i w Kurlandii (1700-1773). Między wielką polityką a elitą lokalną, s. 113 [DOI: ]

Eryk Krasucki
„W świetle uchwał XX Zjazdu...ˮ Szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku, część I, s. 139 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Wiesław Długokęcki , Rafał Kubicki
Nowa praca na temat struktury społecznej i osadniczej na terenach komturstwa królewieckiego w XIII-XVI wieku, s. 161 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Stefan Kwiatkowski
Grzegorz Białuński, Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu (Monumenta Literaria Prussiae. Seria C. Monografie, nr 1), s. 175 [DOI: ]

Grzegorz Błaszczyk
Stasys Vaitekūnas, Stanislovas Narutavičius. Signataras ir jo laikai, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, s. 178 [DOI: ]

Józef Borzyszkowski
Romuald Tadeusz Bławat, Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889-1987), s. 183 [DOI: ]