Czasopismo on-line

TOM LXXV - ROK 2010, Zeszyt 3


Artykuły


Radosław Krajniak
Prepozyci krzyżackiej kapituły katedralnej w Chełmży w latach 1266–1457, s. 7 [DOI: ]

Magda Gawinecka-Woźniak
Polsko-duńskie stosunki gospodarcze w latach 1945– –1946, s. 39 [DOI: ]

Krzysztof Halicki
Organizacja i działalność policji politycznej na Pomorzu w okresie sierpień 1920–kwiecień 1923, s. 59 [DOI: ]


Źródła i materiały


Karol Polejowski
O ustanowieniu wspólnoty między Clairvaux a Oliwą w roku 1601, s. 89 [DOI: ]

Dymitr Wićko
Silva rerum z XVIII wieku z pamiętnikiem Michała Adama Śliźnia (1691–1752). Ze zbiorów Biblioteki Narodowej Białorusi w Mińsku, s. 99 [DOI: ]

Miłosz Stępiński
Jesse Owens w świetle polityki informacyjnej III Rzeszy podczas XI Igrzys k Olimpijskich (na przykładzie „Pommersche Zeitung”, organu NSDAP w Prowincji Pomorze), s. 111 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Radosław Krajniak
Kilka uwag o wykazach ofi cjałów i otoczeniu biskupów pruskich w średniowieczu na marginesie pracy Marca Jarzebowskiego, s. 131 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Anna Orchowska-Momot
Ilka Minneker, Vom Kloster zur Residenz. Dynastische Memoria und Repräsentation im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Mecklenburg (Symbolische Kommunikation und gesellschaft liche Wertesysteme. Schrift enreihe des Sonderforschungsbereichs 496, Bd. 18), s. 143 [DOI: ]

Agnieszka Pawłowska
Krzysztof Gajdka, Literatura, propaganda, służba. Ludzie pióra w otoczeniu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, s. 146 [DOI: ]

Bogusław Dybaś
Johann Christoph Brotze, Estonica, hrsg. v. Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires, s. 148 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Tadeusz Oracki, Wielkopolanie i Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874–1920, s. 151 [DOI: ]

Zygmunt Szultka
Ireneusz Pieróg, Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność, s. 153 [DOI: ]

Przemysław Olstowski
Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty–grudzień 1945), red. Beata Binaszewska, Piotr Rybarczyk, s. 158 [DOI: ]


Kronika naukowa


Alicja Borys
Konferencja niemiecko-polskiej grupy dyskusyjnej do spraw edycji źródeł w Würzburgu, s. 163 [DOI: ]

Jacek Krochmal
Drugie spotkanie problemowe „polonika w zbiorach państw nadbałtyckich”, s. 167 [DOI: ]