Czasopismo on-line

TOM LXXV - ROK 2010, Zeszyt 4


Artykuły / Artikel / Articles


Shlomo Lotan
Jerusalem in the Traditions of the Teutonic Military Order – Symbolism and Uniqueness (Jerozolima w tradycji zakonu krzyżackiego – symbolizm i wyjątkowość), s. 7 [DOI: ]

Roman Czaja
Gesellschaft und Landesherr im Ordensland Preußen zu Beginn des 15. Jahrhunderts (Społeczeństwo i władca kraju w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach na początku XV wieku), s. 19 [DOI: ]

Claudia Drese
„...was für ein blutbad wäre nicht zu sorgen?“ Zu den Streitigkeiten in Danzig 1674/1675 oder: Ägidius Strauch, ein in Wittenberg geprägter Lutheraner („...was für ein blutbad wäre nicht zu sorgen?“ Przyczynek do sporów w Gdańsku w latach 1674–1675 albo: Idzi Strauch, luteranin ukształtowany w Wittenberdze), s. 33 [DOI: ]

Magdalena Niedzielska
Opposition als Elite und Gegen-Elite. Die liberale Gruppierung in der Provinz Preußen in der ersten Hälft e des 19. Jh. (bis 1871) (Opozycja jako elita i kontrelita. Ugrupowanie liberalne w prowincji pruskiej w pierwszej połowie XIX w. (do roku 1871)), s. 51 [DOI: ]


Źródła i materiały / Quellen und Materialien / Sources and Materials


Krzysztof Kwiatkowski
Neue Quellen aus dem Kreis des deutschen Ordens zum Krieg von 1409–1411 (Nowe źródła z kręgu zakonu krzyżackiego dotyczące wojny w latach 1409–1411), s. 67 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne / Diskussion, Polemik , Rezensionsartikel / Discussion and Polemics


Przemysław Olstowski
O rzetelną monografi ę mniejszości niemieckiej w Polsce przed i w trakcie wojny polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku (Zu einer fundierten Monographie der deutschen Minderheit in Polen vor und während des deutsch-polnischen Krieges im September 1939 / Seeking a reliable monograph on the German minority in Poland before and during the Polish-German war in September 1939), s. 113 [DOI: ]


Recenzje i omówienia / Rezensionen und Buchbesprechungen / Book R eviews and Comments


Anna Paulina Orłowska
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie ?, s. 141 [DOI: ]

Magdalena Niedzielska
Dariusz Aleksander Dekański, Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku. Najwybitniejsi przedstawiciele. Kierunki badań. Ośrodek naukowy, s. 143 [DOI: ]


Nachrufe / Obituaries / Nekrologi


Stanisław Alexandrowicz
Wspomnienie o Profesorze Juliuszu Bardachu (3 XI 1914, Odessa – 26 I 2010, Warszawa), s. 153 [DOI: ]

Marceli Kosman
Pożegnanie Profesora Gerarda Labudy (1916–2010), s. 157 [DOI: ]