Czasopismo on-line

TOM LXXXII - ROK 2017, Zeszyt 2


Artykuły


Andrzej Radzimiński
Wstęp, s. 9-10 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.15]

Michał Białkowski (opracował)
Bibliografia prac opublikowanych przez Profesora Janusza Małłka w latach 2012– 2017, s. 11-20 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.16]

Udo Arnold
Vom Ordensland zum Herzogtum. Religiöse Überzeugung oder politisches Kalkül des Hochmeisters Albrecht von Brandenburg-Ansbach?, s. 21-40 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.17]

Bernhart Jähnig
Beziehungen der Bischofsstadt Fischhausen zur bischöflichen Residenz, s. 41-50 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.18]

Andrzej Radzimiński
Mikołaj Kopernik – duchowny w czasach przełomu, s. 51-70 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.19]

Krzysztof Mikulski
Podwójna obsada urzędów ziemskich, urzędy „tytularne”/ „nielegalne” w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w. – kilka uwag wstępnych, s. 71-84 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.20]

Jerzy Dygdała
Z Torunia do Wilna podróż króla Stanisława zimą 1708 roku, s. 85-100 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.21]

Jacek Wijaczka
Procesy o czary przed sądem sołtysim Kowalewa (Pomorskiego) w XVII–XVIII wieku, s. 101-120 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.22]

Kazimierz Maliszewski
Z dziejów kształtowania się mentalności elity społeczeństwa toruńskiego w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku. Próba ujęcia zagadnienia, s. 121-140 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.23]

Wojciech Polak , Sylwia Galij-Skarbińska
A Polish model of the intelligence service reform in 1990, s. 141-158 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.24]

Waldemar Rozynkowski
Ksiądz Stanisław Kujot jako duszpasterz, s. 159-168 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.25]

Arkadiusz Czwołek
Ksiądz Feliks Ożga i jego zmagania z komunistycznym aparatem represji, s. 169-192 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.26]

Sven Ekdahl
Das Instytut Polsko-Skandynawski in Kopenhagen (IPS). Ein Überblick, s. 193-200 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.27]


Źródła, materiały, miscellanea


Roman Czaja , Janusz Tandecki
Konflikt karczmarza z Myszewa z radą Starego Miasta Elbląga. Przyczynek do autonomii prawno-ustrojowej miast w Prusach na początku XV wieku, s. 201-226 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.28]


Omówienia


Anna Krygier
Janusz Małłek, Moje Prusy, moje Mazury. Szkice z dziejów Prus Książęcych, Królewca i Mazur (Moja Biblioteka Mazurska, nr 15), Oficyna Retman, Dąbrówno 2009, ss. 248. , s. 227-232 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.29]


Janusz Małłek, Inne szkice pruskie. Szkice z dziejów Prus Polskich i Książęcych, wstęp Jacek Wijaczka, red. Paweł Błażewicz, Oficyna Retman, Dąbrówno 2012, ss. 254., s. 227-232 [DOI: ]


Janusz Małłek, Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur (Moja Biblioteka Mazurska, nr 28), Oficyna Retman, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Dąbrówno – Olsztyn 2016, ss. 293., s. 227-232 [DOI: ]


Recenzje


Cezary Kardasz
Das Hafenbuch von Treptow an der Rega 1536 – 1569, hrsg. v. Horst Wernicke, bearb. v. Sonja Birli (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, Neue Folge, Bd. 62), Köln – Weimar – Wien 2017, ss. 170, s. 233-235 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.30]

Stanisław Salmonowicz
Mariusz Brodnicki, Athenae Gedanenses Ephraima Praetoriusa, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2016, ss. 591, s. 235-237 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.31]

Kinga Czechowska
Olaf Mertelsmann, Everyday Life in Stalinist Estonia (Tartu Historical Studies, vol. 2), Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, ss. 163, s. 237-241 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.32]