Proces recenzyjny

Pełnemu procesowi recenzowania w systemie double-blind peer review poddawane są skierowane do publikacji na łamach „Zapisek Historycznych” oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, edycje źródłowe i artykuły recenzyjne oraz polemiczne. Drobniejsze recenzje nie są poddawane recenzowaniu przez recenzentów zewnętrznych. Ich jakość, zgodność z profilem czasopisma i obowiązującymi zasadami etycznymi weryfikowane są przez członków redakcji.

 

Proces recenzowania:

  1. Po wpłynięciu do redakcji tekstu jest on wstępnie weryfikowany przez członków redakcji pod względem merytorycznym. Tekst musi spełniać kryteria formalne, tj. zostać przygotowany zgodnie z instrukcją wydawniczą, mieć wyznaczoną przez instrukcję objętość oraz zostać zaopatrzony we wszystkie niezbędne elementy (kompletne metadane, bibliografia). Tekst, który nie spełnia podstawowych wymogów merytorycznych i formalnych, jest zwracany autorowi z informacją o odrzuceniu lub o konieczności dokonania poprawek.
  2. Po wstępnej weryfikacji merytorycznej i formalnej tekst kierowany jest do oceny przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu.
  3. Proces recenzowania odbywa się zgodnie ze standardem double-blind peer review. Oznacza to, że autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, a ci nie wiedzą o recenzowaniu tego samego tekstu oraz nie znają tożsamości autora recenzowanej pracy.
  4. W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów recenzenci są dobierani tak, aby nie łączyły ich z autorem recenzowanej pracy żadne relacje osobiste (np. pokrewieństwo, powinowactwo, związek prawny). Między recenzentami a autorem nie może występować też podległość zawodowa, relacja typu mistrz-uczeń ani bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku.
  5. Recenzja ma formę pisemną, składa się z części opisowej i oceny procentowej. Każda recenzja powinna kończyć się popartą argumentami i jednoznaczną opinią na temat odrzucenia lub dopuszczenia tekstu do druku, której odzwierciedlenie stanowi łączna ocena procentowa (suma cząstkowych ocen procentowych).
  6. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst jest odrzucany przez redakcję.
  7. W przypadku jednej oceny negatywnej i jednej pozytywnej redakcja może wyznaczyć trzeciego zewnętrznego recenzenta, aby przygotował kolejną recenzję w systemie double-blind peer review, lub wyznaczyć jednego z członków redakcji, aby dokonał oceny tekstu oraz zasadności uwag zawartych w obu recenzjach i przedstawił je redakcji w celu podjęcia decyzji.
  8. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji i przyjęcie tekstu do druku nie zwalnia jego autora z obowiązku poprawienia ewentualnych uchybień formalnych lub merytorycznych, które mogą zostać wykryte na etapie prac redakcyjnych.
  9. Ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku lub jego odrzuceniu zawsze jest podejmowana przez redakcję czasopisma.

 

Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w „Zapiskach Historycznych” poddawane są badaniu antyplagiatowemu przy pomocy usługi Similarity Check dostarczanej przez Crossref i opartej na oprogramowaniu do porównywania tekstu iThenticate.

 

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus