Proces recenzyjny

Pełnemu procesowi recenzowania w systemie double-blind peer review poddawane są skierowane do publikacji na łamach „Zapisek Historycznych” oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, edycje źródłowe i artykuły recenzyjne oraz polemiczne. Drobniejsze recenzje nie są poddawane recenzowaniu przez recenzentów zewnętrznych. Ich jakość, zgodność z profilem czasopisma i obowiązującymi zasadami etycznymi weryfikowane są przez członków redakcji.

 

Proces recenzowania:

  1. Po wpłynięciu do redakcji tekstu jest on wstępnie weryfikowany przez członków redakcji pod względem merytorycznym. Tekst musi spełniać kryteria formalne, tj. zostać przygotowany zgodnie z instrukcją wydawniczą, mieć wyznaczoną przez instrukcję objętość oraz zostać zaopatrzony we wszystkie niezbędne elementy (kompletne metadane, bibliografia). Tekst, który nie spełnia podstawowych wymogów merytorycznych i formalnych, jest zwracany autorowi z informacją o odrzuceniu lub o konieczności dokonania poprawek.
  2. Po wstępnej weryfikacji merytorycznej i formalnej tekst kierowany jest do oceny przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu.
  3. Proces recenzowania odbywa się zgodnie ze standardem double-blind peer review. Oznacza to, że autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, a ci nie wiedzą o recenzowaniu tego samego tekstu oraz nie znają tożsamości autora recenzowanej pracy.
  4. W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów recenzenci są dobierani tak, aby nie łączyły ich z autorem recenzowanej pracy żadne relacje osobiste (np. pokrewieństwo, powinowactwo, związek prawny). Między recenzentami a autorem nie może występować też podległość zawodowa, relacja typu mistrz-uczeń ani bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku.
  5. Recenzja ma formę pisemną, składa się z części opisowej i oceny procentowej. Każda recenzja powinna kończyć się popartą argumentami i jednoznaczną opinią na temat odrzucenia lub dopuszczenia tekstu do druku, której odzwierciedlenie stanowi ostateczna ocena procentowa.
  6. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst jest odrzucany przez redakcję.
  7. W przypadku jednej oceny negatywnej i jednej pozytywnej redakcja może wyznaczyć trzeciego zewnętrznego recenzenta, aby przygotował kolejną recenzję w systemie double-blind peer review, lub wyznaczyć jednego z członków redakcji, aby dokonał oceny tekstu oraz zasadności uwag zawartych w obu recenzjach i przedstawił je redakcji w celu podjęcia decyzji.
  8. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji i przyjęcie tekstu do druku nie zwalnia jego autora z obowiązku poprawienia ewentualnych uchybień formalnych lub merytorycznych, które mogą zostać wykryte na etapie prac redakcyjnych.
  9. Ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku lub jego odrzuceniu zawsze jest podejmowana przez redakcję czasopisma.
  10. Wszystkim członkom redakcji przysługuje prawo zgłaszania uwag do przedłożonych do publikacji tekstów na każdym etapie procesu recenzyjnego i prac redakcyjnych.

 

Szczegółowe kryteria oceny opisowej oraz ich przeliczniki procentowe dostępne są w formularzu recenzyjnym zamieszczonym na stronie „Formularze” w zakładce „Dla recenzentów”. Po zaakceptowaniu tekstu do publikacji autor powinien przesłać redakcji umowę wydawniczą i oświadczenie o oryginalności badań, których wzory zostały zamieszczone na stronie „Formularze” w zakładce „Dla autorów”.

 

Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w „Zapiskach Historycznych” poddawane są badaniu antyplagiatowemu przy pomocy usługi Similarity Check dostarczanej przez Crossref i opartej na oprogramowaniu do porównywania tekstu iThenticate.

Indeksowanie i cytowania

Open Access Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS POLINDEX