Recenzowanie

Proces recenzowania:

  1. Po wpłynięciu do redakcji tekstu jest on wstępnie weryfikowany przez członków redakcji pod względem merytorycznym. Tekst musi spełniać kryteria formalne, tj. zostać przygotowany zgodnie z instrukcją wydawniczą, mieć wyznaczoną przez instrukcję objętość oraz zostać zaopatrzony we wszystkie niezbędne elementy (kompletne metadane, bibliografia). Tekst, który nie spełnia podstawowych wymogów merytorycznych i formalnych, jest zwracany autorowi z informacją o odrzuceniu lub o konieczności dokonania poprawek.
  2. Po wstępnej weryfikacji merytorycznej i formalnej tekst kierowany jest do oceny przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu.
  3. Proces recenzowania odbywa się zgodnie ze standardem double-blind peer review. Oznacza to, że autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, a ci nie wiedzą o recenzowaniu tego samego tekstu oraz nie znają tożsamości autora recenzowanej pracy.
  4. W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów recenzenci są dobierani tak, aby nie łączyły ich z autorem recenzowanej pracy żadne relacje osobiste (np. pokrewieństwo, powinowactwo, związek prawny). Między recenzentami a autorem nie może występować też podległość zawodowa, relacja typu mistrz-uczeń ani bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku.
  5. Recenzja ma formę pisemną, składa się z części opisowej i oceny procentowej. Każda recenzja powinna kończyć się popartą argumentami i jednoznaczną opinią na temat odrzucenia lub dopuszczenia tekstu do druku, której odzwierciedlenie stanowi ostateczna ocena procentowa.
  6. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst jest odrzucany przez redakcję.
  7. W przypadku jednej oceny negatywnej i jednej pozytywnej redakcja może wyznaczyć trzeciego zewnętrznego recenzenta, aby przygotował kolejną recenzję w systemie double-blind peer review, lub wyznaczyć jednego z członków redakcji, aby dokonał oceny tekstu oraz zasadności uwag zawartych w obu recenzjach i przedstawił je redakcji w celu podjęcia decyzji.
  8. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji i przyjęcie tekstu do druku nie zwalnia jego autora z obowiązku poprawienia ewentualnych uchybień formalnych lub merytorycznych, które mogą zostać wykryte na etapie prac redakcyjnych.
  9. Ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku lub jego odrzuceniu zawsze jest podejmowana przez redakcję czasopisma.
  10. Wszystkim członkom redakcji przysługuje prawo zgłaszania uwag do przedłożonych do publikacji tekstów na każdym etapie procesu recenzyjnego i prac redakcyjnych.

 

Szczegółowe kryteria oceny opisowej oraz ich przeliczniki procentowe dostępne są w formularzu recenzyjnym zamieszczonym poniżej. Po zaakceptowaniu tekstu do publikacji autor powinien przesłać redakcji umowę i oświadczenie o oryginalności badań, których wzory również zostały zamieszczone poniżej.

 

Recenzenci za rok 2019:

Tomasz Ambroziak (Instytut Polski, Moskwa)

David Bachrach (University of New Hampshire)

Aleksandra Barwicka-Makula (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski)

Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)

Dariusz Dąbrowski (UKW Bydgoszcz)

Jerzy Eisler (IPN Warszawa)

Rafał  Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski)

Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński)

Robert Frost (University of Aberdeen)

Henryk Gapski (KUL Lublin)

Jerzy Gaul (Warszawa)

Darius von Güttner-Sporzyński (University of Melbourne)

Dieter Heckmann (Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin)

Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie)

Carsten Jahnke (University of Copenhagen)

Danuta Janicka (UMK Toruń)

Konstantin Jerusalimsky (Russian State University for the Humanities, Moscow)

Sławomir Jóźwiak (UMK Toruń)

Dariusz Kaczor (Uniwersytet Gdański)

Krzysztof Kloc (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Jarosław Kłaczkow (UMK Toruń)

Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)

Andrzej Kopiczko (UWM, Olsztyn)

Waldemar Kowalski (Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Krzemiński (IH PAN Warszawa)

Marzena Liedke (Uniwersytet w Białymstoku)

Tomasz Łaszkiewicz (IH PAN Warszawa)

Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Krzysztof A. Makowski (UAM Poznań)

Steven Matthew (Swansea University)

Dorota Michaluk (UMK Toruń)

Dariusz Milewski (UKSW Warszawa)

Jarosław Nikodem (UAM Poznań)

Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Kacper Pencarski (Akademia Pomorska, Słupsk)

Wojciech Piasek (UMK Toruń)

Jacek Pielas (UJK Kielce)

Krisztina Rabai (University of Szeged)

Waldemar Rozynkowski (UMK Toruń)

Krzysztof Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Eugenijus Saviščevas (Vilniaus Universitetas)

Theo Schley (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa)

Natalia Sliž (Białoruski Instytut Prawoznawstwa, Grodno)

Ryszard Sudziński (Toruń)

Wojciech Skóra (Akademia Pomorska, Słupsk)

Jan Szczepaniak (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Kraków)

Ryszard Szczygieł (UMCS Lublin)

Zygmunt Szultka (Słupsk)

Damian Szymczak (UAM Poznań)

Igor Teslenko (National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv)

Jan Tęgowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Marek Wagner (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań)

Agnieszka Zielińska (UMK Toruń)

Marek G. Zieliński (UKW Bydgoszcz)

Michał Zwierzykowski (UAM Poznań)

 

Lista recenzentów w roku 2018:

Elżbieta Alabrudzińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Aleksandra Barwicka-Makula (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Konrad Bobiatyński (Uniwersytet Warszawski)

Waldemar Bukowski (Polska Akademia Nauk, Warszawa-Kraków)

Tomasz Ceran (Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, Bydgoszcz)

Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)

Maciej Dorna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Anna Filipczak-Kocur (Uniwersytet Opolski)

Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski)

Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem)

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Tomasz Jurek (Polska Akademia Nauk, Warszawa-Poznań)

Dariusz Karczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)

Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański)

Hanna Kozińska-Witt (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Bogusław Krasnowolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Tomasz Krzemiński (Polska Akademia Nauk, Warszawa-Toruń)

Wiesława Kwiatkowska (Toruń)

Tomasz Łaszkiewicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa-Toruń)

Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Grzegorz Myśliwski (Uniwersytet Warszawski)

Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof, Sztutowo)

Wiesław Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Piotr Perkowski (Uniwersytet Gdański)

Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas)

Maciej Ptaszyński (Uniwersytet Warszawski)

Juliusz Raczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Martin Scheutz (Universität Wien)

Katarzyna Sierakowska (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)

Marek Smoliński (Uniwersytet Gdański)

Urszula Sowina (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Adam Teller (Brown University, USA)

Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Agnieszka Wieczorek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

 

Lista recenzentów w roku 2017:

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (UWM Olsztyn)

Dr hab. Konrad Bobiatyński (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Jochen Burgtorf (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf)

Dr Daniel Czerwiński (IPN Gdańsk)

Prof. dr hab. Jerzy Dygdała (Instytut Historii PAN)

Prof. dr hab. Marian Dygo (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Marie-Luise Heckmann (Berlin)

Prof. Helmut Flachenecker (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)

Prof. dr hab. Sławomir Gawlas (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Piotr Grochmalski (UMK Toruń)

Dr hab. Sylwia Grochowina (UMK Toruń)

Dr Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie)

Dr Krzysztof Halicki (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy)

Dr Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin)

Prof. dr hab. Tomasz Jurek (PAN Warszawa-Poznań)

Prof. dr hab. Dariusz Karczewski (UKW Bydgoszcz)

Prof. dr hab. Andrzej Kastory (Kraków)

Prof. dr hab. Edmund Kizik (Instytut Historii PAN / Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański)

Dr Juhan Kreem (Tallinn University)

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Maksim Makarau (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk)

Doc. Dr Elmantas Meilus (Instytut Historii Litwy, Wilno)

Prof. Dr. Arno Mentzel-Reuters (Monumenta Germaniae Historica, München)

Dr hab. Grzegorz Myśliwski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Natalia Nowakowska (University of Oxford)

Prof. Dr. Dr. h. c. Jens E. Olesen (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald)

Dr Tomasz Osiński (IPN Lublin)

Dr Konrad Pyzel (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Dr Tomasz Rabant (Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk)

Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK Toruń)

Dr hab. Tadeusz P. Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Anti Selart (Tartu University)

Dr hab. Małgorzata Strzelecka (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Ryszard Sudziński (Toruń)

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (UMK Toruń)

Prof. Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Prof. Kristjan Toomaspoeg (Università del Salento, Lecce)

Ks. Prof. dr hab. Jan Walkusz (KUL Lublin)

Prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski (Toruń)

Prof. dr hab. Marek Grzegorz Zieliński (UKW Bydgoszcz)

Dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Prof. dr hab. Sławomir Zonenberg (UKW Bydgoszcz)

 

Lista recenzentów w roku 2016:

Prof. Udo Arnold (Bonn)

Prof. Karl Borchardt (Monumenta Germaniae Historica, München)

Dr hab. Agnieszka J. Cieślikowa (IH PAN, Warszawa)

Dr hab. Waldemar Chorążyczewski (prof. UMK Toruń)

dr hab. Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański)

Prof. Sylvain Gouguenheim (Universitè de Lyon)

Dr hab. Sylwia Grochowina (UMK Toruń)

Dr hab. Agnieszka Gut (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Jacek Gzella (UMK Toruń)

Dr Krzysztof Halicki (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy)

Dr Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin)

Dr Marie-Luise Heckmann (Priv.-Doz. Universität Potsdam)

Prof. dr hab. Danuta Janicka (UMK Toruń)

Prof. Maciej Janowski (IH PAN, Warszawa)

Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Andrzej Kastory (Kraków)

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK Toruń)

Dr hab. Krzysztof Kopiński (UMK Toruń)

Dr hab. Sławomir Kościelak (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Dr hab. Adam Kucharski (UMK Toruń)

Dr Krzysztof Kwiatkowski (UMK Toruń)

Dr hab. Robert Litwiński (prof. UMCS Lublin)

Prof. Dr. Arno Mentzel-Reuters (Monumenta Germaniae Historica, München)

Prof. Natalia Nowakowska (University of Oxford)

Dr hab. Wiesław Nowosad (UMK Toruń)

Rimvydas Petrauskas (Lietuvos Mokslų Akademija, Wilno)

Dr László Pósan (University of Debrecen)

Dr hab. Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Jürgen Sarnowsky (Universität Hamburg)

Prof. dr hab. Ryszard Sudziński (Toruń)

Dr hab. Krzysztof Syta (UMK Toruń)

Dr Igor Teslenko (Doc., Uniwersytet Państwowy "Akademia Kijowsko-Mohylańska" w Kijowie)

Dr Martina Thomsen (Prof., Universität Kiel)

Ass. Prof. Kristjan Toomaspoeg (Università Del Salento, Lecce)

Prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski (UMK Toruń)

Dr hab. Marcin Wiewióra (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK Toruń)

Dr hab. Marek Zieliński (prof. Uniwerystetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 

Lista recenzentów w roku 2015:

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (UMW Olsztyn)

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)

Dr Magda Gawinecka-Woźniak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Edmund Kizik (IH PAN Warszawa)

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK Toruń)

Dr hab. Rafał Kubicki (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Dr hab. Adam Kucharski (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Hanna Marczewska-Zagdańska (IH PAN Warszawa)

Prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN Warszawa)

Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN Warszawa)

Prof. dr hab. Marian Rębowski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski Katowice)

Prof. dr hab. Stanisław Roszak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK Toruń)

Dr Paul Srodecki (Universität Giessen)\

Prof. Jan Sziling (profesor emerytowany)

Dr hab. Adam Szweda (prof. UMK Toruń)

Dr hab. Sobiesław Szybkowski (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Dr Martina Thomsen (Prof., Universität Kiel)

Prof. dr hab. Jan Walkusz (KUL Lublin)

Prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławki (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK Toruń)

Dr hab. Dariusz Wojtaszyn (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Michał Woźniak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawaski)

Dr hab. Sławomir Zonenberg (prof., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 

Lista recenzentów w roku 2014:

Prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski, Gdańsk)

dr hab. Tomasz Ciesielski (prof. Uniwersytetu Opolskiego)

dr hab. Marian Dygo (prof. Uniwersytetu Warszawskiego)

Prof. dr hab. Andrzej Essen (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański, Muzeum Stutthof w Sztutowie)

Dr hab. Igor Hałagida (prof. Uniwersytetu Gdańskiego; IPN, Gdańsk)

Prof. dr Jürgen Heyde (Martin-Luthe-Universität, Halle-Wittenberg, Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium)

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Dr hab. Rafał Kubicki (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Jan Piskorski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii PAN, Warszawa)

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (Toruń)

Dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (prof. Uniwersytetu Łódzkiego)

Dr hab. Wojciech Skóra (prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku)

Dr Paul Srodecki (Justus-Liebig-Universität, Giessen)

Prof. dr hab. Ryszard Sudziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Jan Sziling (Toruń)

Dr hab. Sobiesław Szybkowski (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Prof. dr hab. Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

Dr hab. Jacek Tylicki (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Prof. dr hab. Henryk Wisner (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Dr hab. Dariusz Wojtaszyn (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Michał Woźniak (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń)

Dr hab. Sławomir Zonenberg (prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)