Recenzowanie

Procedura recenzowania artykułów publikowanych na łamach "Zapisek Historycznych"

  1. Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny następnie kierowany do recenzji.
  2. Do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu.
  3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  4. Autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, ci też nie posiadają wiedzy o recenzowaniu tego samego tekstu oraz nie znają autora recenzowanej pracy, a jeżeli znają nie są z nim związani relacjami osobistymi (np. pokrewieństwo, związki prawne). Między recenzentami a autorem nie może występować też podległość zawodowa ani bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku.
  5. Recenzja ma formę pisemną, składa się z części opisowej i oceny procentowej. Każda recenzja powinna kończyć się popartym argumentami i jednoznacznym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku, którego odzwierciedlenie stanowi ostateczna ocena procentowa.
  6. Dokładne kryteria oceny opisowej oraz ich przeliczniki procentowe zamieszczone są w formularzu recenzyjnym dostępnym na stronie czasopisma.