Zasady etyczne

Podstawowe zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie przygotowane zostały zgodnie z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE).

 

Obowiązki autorów:

 1. Złożenie oświadczenia o tym, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich tekstach dane są oryginalne i prawdziwe.
 2. Złożenie oświadczenia o tym, że nadesłany tekst nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie.
 3. W przypadku większej liczby autorów podanie nazwisk wszystkich autorów i współautorów wraz z zaznaczeniem ich wkładu pracy.
 4. Podanie przez autora źródła finansowania swoich badań i wskazanie instytucji, od których otrzymał wsparcie na ich prowadzenie.
 5. Ujawnienie informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów.
 6. Uzyskanie zgody na publikację wszystkich objętych prawami autorskimi obiektów, które zostały dołączone do tekstu (np. ilustracji i zdjęć).
 7. Czynne i staranne uczestniczenie w procesie recenzyjnym poprzez uważne zapoznanie się z uwagami recenzentów.
 8. Niezwłoczne informowanie redakcji o wszelkich błędach i nieścisłościach zauważonych w tekście.
 9. Przygotowanie tekstu skierowanego do publikacji w sposób umożliwiający weryfikację zawartych w nim twierdzeń oraz zaopatrzenie go w aparat naukowy zredagowany zgodnie z instrukcją wydawniczą. Wszystkie źródła informacji, z jakich korzystał autor, muszą zostać odpowiednio zacytowane.
 10. Nieetyczne praktyki wydawnicze, w szczególności plagiat, nieujawnianie autorstwa lub współautorstwa (ghostwriting), nieuzasadnione przypisywanie autorstwa osobom trzecim (guest authorship) oraz nieuprawnione wykorzystanie badań innych osób, powodują odrzucenie artykułu.

 

Obowiązki redakcji:

 1. Podejmowanie decyzji o publikacji lub odrzuceniu nadesłanych tekstów kierując się wyłącznie ich wartością naukową i zgodnością z profilem czasopisma.
 2. Poddawanie wpływających tekstów, po ich wstępnej akceptacji przez redakcję, procesowi recenzyjnemu zgodnemu ze standardem double-blind peer review.
 3. Zachowanie poufności informacji związanych z pracami redakcyjnymi i przekazywania ich wyłącznie autorom tekstów, recenzentom i innym członkom redakcji.
 4. Niezwłoczne sygnalizowanie możliwości zaistnienia konfliktu interesów i wycofanie się z procesu redagowania danego tekstu w przypadku stwierdzenia takiego konfliktu.
 5. Redagowanie przyjętych do publikacji tekstów pod względem merytorycznym i językowym. Ostateczny kształt tekstu jest zatwierdzany przez autora w korekcie autorskiej.

 

Obowiązki recenzentów:

 1. Dokonanie oceny tekstu w celu umożliwienia redaktorom podjęcia decyzji o przyjęciu go do druku lub jego odrzuceniu oraz służącej podniesieniu jakości tekstu.
 2. Przygotowanie recenzji tak, aby zawierała wyłącznie obiektywne i merytoryczne uwagi, formułowane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
 3. Zachowanie zasad poufności, nieupublicznianie tekstów recenzji i przekazywanie ich wyłącznie członkom redakcji czasopisma.
 4. Zgłaszanie redakcji możliwości zaistnienia konfliktu interesów w związku z udziałem w procesie recenzowania danego tekstu.
 5. Niezwłoczne informowanie redakcji o wszystkich zauważonych przypadkach naruszenia dobrych praktyk wydawniczych, takich jak plagiat, ghostwriting i guest authorship.
 6. Recenzenci nie mają prawa wykorzystywać recenzowanych tekstów, ani w całości, ani we fragmentach, dla własnych celów.

Indeksowanie i cytowania

Open Access Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS POLINDEX