Prawa autorskie

Prawa autorskie

Autor zachowuje prawa autorskie do publikacji, ale przenosi na Towarzystwo Naukowe w Toruniu autorskie prawa majątkowe na cały okres trwania ochrony praw autorskich. Autor może udostępniać i rozpowszechniać swój tekst w formie, w jakiej opublikowany został w „Zapiskach Historycznych” (version of record) z wykorzystaniem niekomercyjnych stron internetowych i repozytoriów natychmiast po jego publikacji, bez żadnego okresu karencji. Tekst w postaci przesłanej do redakcji (preprint) lub zaakceptowanej do publikacji (postprint / author accepted manuscript) może być deponowany w repozytoriach instytucjonalnych oraz udostępniany na osobistej stronie internetowej autora (z wyłączeniem użytku komercyjnego) bez żadnego okresu karencji, pod warunkiem że autor poinformował o tym Komitet Redakcyjny z wyprzedzeniem i dołączył do tekstu stosowną notę wskazaną przez redakcję.

 

Udostępnianie danych badawczych

Autorzy tekstów publikowanych w „Zapiskach Historycznych” nie mają obowiązku udostępniania danych badawczych (research data) powstałych w ramach prac nad tekstem, chyba że o dane takie poproszą recenzenci artykułów. Jednocześnie redakcja zdecydowanie popiera praktykę udostępniania danych badawczych przez autorów w wybranej przez nich formie (np. poprzez zdeponowanie ich w repozytorium danych badawczych).

 

Opłaty za publikowanie

Za publikowanie na łamach „Zapisek Historycznych” nie pobiera się jakichkolwiek opłat od autorów lub ich instytucji na żadnym z etapów przygotowywania tekstów do publikacji.

Indeksowanie i cytowania

Open Access Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS POLINDEX