Logo TNT         

ZAPISKI HISTORYCZNE

POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH
UKAZUJĄ SIĘ OD 1908 ROKU

        

Wydawca:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
PL 87-100 Toruń, ul. Wysoka 16,
tel.: +48 56/622 39 41
e-mail: tnt.zamowienia@wp.pl tnt.zapiski@wp.pl
nr konta: 07 1540 1304 2001 8940 4895 0001


Zapiski Historyczne  |  Rada i Komitet Redakcyjny  |  Instrukcja redakcyjna dla autorów |  Nasi recenzenci |  Procedura recenzowaniaStrona główna TNT  |  LinkiZAPISKI HISTORYCZNE 1992-2003


T. 69 z. 1
Toruń, 2004. - 203 s. - zł 25,00
Z treści: Tandecki J., Organizacja i działalność kancelarii w średniowiecznych miastach hanzeatyckich; Kempa T., Plany separatystycznej elekcji w Wielkim Księstwie Litewskim; Schattkowsky R., Deutsch-polnischer Minderheitenstreit in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts; Szymański J., Polsko-szwedzki traktat konsyliacyjno-arbitrażowy z 1925 r.
T. 68 z. 4
Toruń, 2003. - 233 s. - zł 25,00
Z treści: Nikodem J.: Jedynowładztwo czy diarchia? - Chlebowska A.: Życie codzienne w prowincjonalnych domach pracy przymusowej Pomorza Zachodniego (1799-1876); - Pukszto A.: Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920; - Skóra W.: Działalność ekspozytury polskiego wywiadu w Grudziądzu w latach 1920-1921.


T. 68 z. 2-3
Toruń, 2003. - 278 s. - zł 25,00
Z treści: Jeziorski P.A.: Fundacje cerkiewne świeckich Nowogrodzian; - Długokęcki W.: Osadnictwo na Żuławach Gdańskich w średniowieczu; - Groth A.: Handel morski Elblaga z Niderlandami; - Kościelak S.: "Scrutator Veritatis"; - Ciesielski Z.: Grabieże dóbr kulturalnych w Polsce przez Szwedów; - Kłonczyński A.: Repatriacja Polaków ze Szwecji po II wojnie światowej; - Kozłowski R.: Toruńskie środowisko akademickie w okresie przełomu październikowego.T. 68 z. 1
Toruń, 2003. - 213 s. - zł 25,00
Z treści: Makarau M.: Witebskie "prawo miejskie" w XVI wieku; - Steinborn B.: Szkic do życiorysu gdańskiego malarza Daniela Schultza; - Głowacka B., Wierzchosławski Sz.: Ogłoszenia reklamowe na łamach niektórych polskich czasopism Prus Zachodnich w XIX i początkach XX stulecia; - Matelski D.: Ewakuacja i straty dóbr kultury zachodniej i centralnej Polski w 1939 roku; - Będzimirowski J.: Koprus oficerski Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945-1955.


T. 67, suplement
Toruń, 2002. - 252 s. - zł 25,00
Z treści: Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2000 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich.

T. 67 z. 3-4
Toruń, 2002. - 255 s. - zł 22,00
Z treści: Weiss. K.: Stereotypy narodowe jako przedmiot badań historycznych; - Biskup R.: Działalność osadnicza biskupów i kapituły sambijskiej do końca XIV wieku; - Jóźwiak S.: Zmiany w sposobie funkcjonowania administracji terytorialnej w ziemi chełmińskiej pod panowaniem zakonu krzyżackiego w latach 1410-1422; - Gut P.: Geneza i rozwój instytucji rozjemcy w pruskiej prowincji Pomorze do połowy XIX wieku; - Janicka I.: Prestiż akademickiego środowiska lekarskiego w oczach społeczeństwa wileńskiego w pierwszej połowie XIX wieku; Szudra D.: Wpływ pierwszej wojny światowej na procesy demograficzne w pruskiej prowincji Pomorze, cz. II; Chrzanowski B.: Początki Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu Gdańskim.


T. 67 z. 2
Toruń, 2002. - 212 s. - zł 20,00
Z treści: Jóźwiak S.: Polowania wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego; - Długokęcki W.: Bartłomiej Kreczemer- Blume(naw), burmistrz Malborka; - Dybaś B.: Unia kurlandzko -piltyńska; - Walaszek A.: Stosiedemdziesiąt pięć lat norweskiej emigracji do Ameryki; - Szudra D.: Wpływ pierwszej wojny światowej na procesy demograficzne w pruskiej prowincji Pomorze, cz. I.


T. 67 z. 1
Toruń, 2002. - 227 s. - zł 22,00
Z treści: Kwiatkowska W.: Średniowieczne księgozbiory franciszkanów i dominikanów toruńskich; - Dygdała B.: Synod diecezji chełmińskiej w Lubawie z 1745 r.; - Niedzielska M.: Projekt uniwersytetu w Toruniu z 1794 r.; Szymański J.: Polska - Norwegia w roku 1919; - Makowski A.: Między współpracą a konfrontacją. Próby utworzenia bloku wyborczego sześciu partii na Pomorzu Zachodnim w 1946 r.


ZAMÓW                                                                                                                                   DO GÓRY

T. 66 Suplement
Toruń, 2001. - 218 s. - zł 25,00
Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1999 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich.


T. 66 z. 4
Toruń, 2001. - 202 s. - zł 20,00
Z treści: Tęgowski J.: Zagadnienie władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie między unią krewską a zgonem Skirgiełły (1385-1394). - Małłek J.: Początki humanizmu w Prusach. - Dybaś B.: Burmistrz reformator. Wokół programu reformatorskiego Henryka Strobanda. - Wachowiak B.: Finansowe aspekty zabiegów elektorów brandenburskich o lenno pruskie w początku XVII wieku. - Mokrzecki L.: Mamin Gottlieb Pauli, profesor prawa i historii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim (1753-1763). - Dygdała J.: Prusy Królewskie wobec reformy Trybunału Koronnego z 1764 roku. - Niedzielska M.: Utopia i reforma prawa. Ernst Gottlob Morgenbesser (1755-1824). - Zajewski W.: Działalność rezydentów Wolnego Miasta Gdańska w dobie napoleońskiej (Paryż, Londyn, Wiedeń). - Piątkowski A.: Etapy pruskiej polityki kolejowej w XIX wieku. - Wierzchosławski Sz.: Antoni Chudziński (1849-1907) - pomorski ideolog polskich lojalistów w erze Capriviego.


T. 66 z. 2-3
Toruń, 2001. - 234 s. - zł 22,00
Z treści: Labuda G.: Stanowisko prawno-polityczne książąt Pomorza Nadwiślańskiego na przełomie XII i XIII wieku. - Kopiński K.: Mieszczanin Dawid Rosenfeld w dyplomatycznej i gospodarczej służbie zakonu krzyżackiego w Prusach w pierwszej połowie XV wieku. - Łukasiewicz D.: Statystyka szkolna Prus Południowych z 1799 roku. - Szordykowska B.: Nurty opozycji fińskiej na przełomie XIX i XX wieku.


T. 66 z. 1
Toruń, 2001. - 188 s. - zł 20,00
Z treści: Oliński P.: Przedstawiciele kupiectwa toruńskiego w Brugii w latach 1360-1390. - Wisner H.: Spór o rozejm szwedzko-litewski w Baldenmojzie z 1627 roku. - Kucharczyk G.: Cenzura w Prusach Wschodnich (do 1848 roku). - Czyżniewski M.: Obraz społeczeństwa radzieckiego w prasie pomorskiej (1945-1953).


ZAMÓW                                                                                                                                   DO GÓRY

T. 65 Suplement
Toruń, 2000. - 218 s. - zł 20,00
Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1998 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich.


T. 65 z. 3-4
Toruń. 2000. - 254 s. - zł 20,00
Z treści: Kucharski G.: Przywilej kruszwicki Konrada mazowieckiego dla zakonu krzyżackiego z 1230 roku. - Rozynkowski W.: Patrocinia kościołów parafialnych w diecezji chełmińskiej w średniowieczu. - Fijałkowski P.: Warunki życia i pracy duchownych w polskiej parafii luterańskiej w Królewcu w XVI-XVIII wieku. - Dygdała J.: Z saskich zabiegów o polską koronę w 1764 roku. - Suchoples J.: Stany Zjednoczone wobec kwestii fińskiej w roku 1917. - Ślepowroński T.: Stanowisko elit politycznych i naukowych Pomorza Zachodniego wobec konfliktu między PRL a NRD w Zatoce Pomorskiej.


T. 65 z. 2
Toruń, 2000. - 237 s. - zł 18,00
Z treści: Ludat H.: Piastowie i Ottonowie. - Supruniuk A.: O wyprawach do Prus rycerzy polskich i wojnie domowej w Koronie w latach 1382-1385. - Dybaś B.: Między niezależnością a podporządkowaniem. Przemiany w statusie militarnym wielkich miast Prus Królewskich w XVII i XVIII wieku. - Szultka Z.: Reformy podziału administracyjnego brandenbursko-pruskiej części Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, cz. II. - Niedzielska M.: Ugrupowanie konserwatywne w Prusach Wschodnich wobec opozycji liberalnej w okresie przed rewolucją 1848 roku.


T. 65 z. 1
Toruń, 2000. - 222 s. - zł 16,00
Z treści: Löwener M.: Początki Zakonu Niemieckiego w Prusach do połowy XIII wieku. - Kuc M.: Oblężenie twierdzy malborskiej w 1410 roku - aspekty militarne. - Szultka Z.: Reformy podziału administracyjnego brandenbursko-pruskiej części Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, cz. I. - Jasiński G.: "Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia" (1895-1928) - pismo miłośników historii z Mazur. - Górski G.: Prusy Wschodnie w planach Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1945).


ZAMÓW                                                                                                                                   DO GÓRY

T. 64 Suplement
Toruń, 1999. - 232 s. - zł. 16,00
Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1997 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich.


T. 64 z. 3-4
Toruń, 1999. - 214 s. - zł 16,00
Z treści: Ciesielski Z.: O dawnych wierzeniach i mitologiach skandynawskich. - Długokęcki W.: Stosunek zakonu krzyżackiego do Tczewa w XIV wieku. - Kosman M.: Problem stołecznych funkcji Wilna do połowy XVII wieku. - Kempa T.: Początki fundacji klasztoru i kościoła bernardynów w Nieświeżu. - Wijaczka J.: Jerzy Woyna-Okołow - życie i działalność polityczna i ekonomiczna. - Zackiewicz G.: Zamach stanu Patsa-Laidonera w Estonii.


T. 64 z. 2
Toruń, 1999. - 188 s. - zł 15,00
Z treści: Jóźwiak S.: Przeobrażenia centralnej władzy administracyjnej zakonu krzyżackiego w ziemi chełmińskiej w latach 1285-1410; - Mikulski K.: Koleje życia Georga Friedricha Steinera, toruńskiego rysownika i białoskórnika; - Witkowski H.: Biskupi i zarządcy diecezji wileńskiej we "Wspomnieniach z przeszłości 1854-1914" ks. Jana Kurczewskiego; - Biskup K.: Pruskie fortyfikacje Chełmna 1900-1919; - Zakrzewski T.: Życie i działalność kulturalna Ottona Freymutha w okupowanym Toruniu (1940-1944).


T. 64 z. 1
Toruń. 1999. - 236 s. - zł 14,00
Z treści: Knopik D.: Polityczne okoliczności opanowania ziemi sławieńskiej przez Świętopełka II gdańskiego; - Biskup M.: Średniowieczna sieć klasztorów w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach; - Majewska G..: Gustaw III, król szwedzki, w polskiej opinii publicznej epoki Oświecenia; - Kozłowski R.: Uwarunkowania polityczne działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1989.


T. 63 z. 3
Toruń. 1998. - 374 s. - zł 18,00
Z treści: Mikulski K.: Topografia przedmieść toruńskich w XIV-XVII wieku; - Wachowiak B.: Domeny Prus Książęcych w świetle tabelarycznego zestawienia z 1578 roku; - Knutsen J.N.: Okres prohibicji w Norwegii 1919-1927; - Górski G.: Powstanie Okręgowej Delegatury Rządu RP na Pomorzu Gdańskim; - Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1996.


T. 63 z. 2
Toruń, 1998. - 239 s. - zł 13,00
Z treści: Serczyk J.: Dziewięćdziesiąt lat "Zapisek"; - Stępiński W.: Czasopiśmiennictwo historyczne Pomorza Zachodniego od drugiej połowy XIX wieku po czasy współczesne; - Wołos M.: Główne kierunki rozwoju czasopiśmiennictwa historycznego na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX i XX wieku; - Jasiński G.: Czasopiśmiennictwo historyczne Warmii i Mazur od drugiej połowy XIX wieku po czasy współczesne (do 1998 roku); - Piotrowski B.: Czasopiśmiennictwo historyczne w krajach skandynawskich w XX wieku; - Wisner H.: Współczesne litewskie czasopiśmiennictwo historyczne; - Dybaś B.: Łotewskie czasopisma historyczne. Szkic bibliograficzny.


T. 63 z. l
Toruń, 1998. - 224 s. - zł 12,00
Z treści: Polejowski K.: Geneza i rola kultu św. Elżbiety Węgierskiej w posiadłościach francuskich zakonu krzyżackiego; - Reitemeier A.: England, Preussen und Polen nach der Schlacht von Tannenberg 1410 - Anteilnahme, Kritik, Vermittlungstätigkeit; - Bues A.: Stosunki Kurlandii z Rzecząpospolitą u schyłku XVI i w XVII wieku; - Błaszczyk G.: Rzeczpospolita w latach 1569-1795: węzłowe problemy stosunków polsko-litewskich; - Roszak S.: Toruńskie kolegium jezuickie wobec przemian życia umysłowego połowy XVIII wieku; - Włodarczyk E.: Tendencje rozwojowe miast prowincji [zachodnio]pomorskiej w latach 1850-1918.


ZAMÓW                                                                                                                                   DO GÓRY

T. 62 z. 4
Toruń. 1997. - 195 s. - zł 10,00
Z treści: Piotrowski B.: Współpraca i dążenia ku jedności Skandynawów (XIV - pierwsza połowa XX wieku), część II; - Wisner H.: Kilka uwag o stronnictwie wojewody wileńskiego Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640); - Dygdała J.: Kwestia dysydencka w Rzeczypospolitej doby bezkrólewia 1733 roku; - Kiec O.: Kościół Ewangelicko-Augsburski w województwach poznańskim i pomorskim w okresie II Rzeczypospolitej; Wołos M.: Między Morzem Czarnym a Bałtykiem. Konflikt dyplomatyczny wokół sprawy oddania władzom radzieckim floty generała Piotra Wrangla (1920-1935).


T. 62 z. 2-3
Toruń, 1997. - 327 s. - zł 14,00
Zeszyt poświęcony 600-leciu unii kalmarskiej.
Z treści: Nowak Z. H.: Królowe Małgorzata i Jadwiga - dwie unie w północnej i środkowowschodniej Europie; - Zernack K.: Problemy władzy królewskiej w Europie północno-wschodniej w dobie unii kalmarskiej (1397-1521); - Piotrowski B.: Współpraca i dążenia ku jedności Skandynawów (XIV - pierwsza połowa XX wieku), część I; - Groth A.: Żegluga i handel morski Elbląga z krajami skandynawskimi w końcu XVI i w XVII wieku; - Findeisen J.- P.: "Królewski rewolucjonista" - król Gustaw III u progu kapitalistycznej przebudowy szwedzkiego systemu feudalnego 1771-1792; - Knutsen J.N.: Wokół roku 1814 - norweskie dążenia do niepodległości; - Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1995.


T. 62 z. 1
Toruń, 1997. - 190 s. - zł 9,00
Z treści: Mikulski K.: Topografia i hodonomastyka Nowego Miasta Torunia w XIV-XVIII wieku; - Kempa T.: Prawosławni a synod protestancki w Toruniu w 1595 roku; - Niedzielska M.: Tożsamość elit politycznych w Prusach Wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku.


T. 61 z. 4
Toruń, 1996. - 174 s. - zł 8.00
Z treści: Wachowiak B.: Bibliografia publikacji Gerarda Labudy za lata 1986-1996 z uzupełnieniami; - Jóźwiak S.: Przeprawa wiślana naprzeciw Torunia od połowy lat trzydziestych XIII wieku do 1466 roku; - Kopczyński M.: Starość nie radość? Ludzie starzy na wsi kujawskiej schyłku XVIII wieku; - Buchsteiner L: Izba Rolnicza Prowincji Pomorze Zachodnie w latach 1896-1914.


T. 61 z. 2-3
Toruń, 1996. - 273 s. - zł 12,00
Z treści: Radzimiński A.: Wokół początków diecezji chełmińskiej; - Anusik Z.: Rokowania o polsko-szwedzki traktat sojuszniczy w 1790 roku. - Sudziński R.: Mniejszość niemiecka w Toruniu po II wojnie światowej (1945-1950); - Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1994.


T. 61 z. 1
Toruń, 1996. - 153 s. - zł 7,00
Z treści: Mikulski K.: Problem tzw. "wyspy" toruńskiej w świetle źródeł podatkowych z końca XIV i pierwszej połowy XV wieku; - Marchwiński R.T.: Rola rejestrów podskarbich Prus Królewskich w podstawie informacyjnej lustracji Żuław z 1565 i 1570 roku; - Szordykowska B.: Geneza systemu polityczno-administracyjnego Finlandii w początkach XIX wieku. Z dziejów stosunków rosyjsko-fińskich; - Mądzik M.: Z działalności Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny na Białorusi w latach I wojny światowej.

ZAMÓW                                                                                                                                   DO GÓRY

T. 60 z. 4
Toruń, 1995. - 197 s. - zł 7,00
Z treści: Serczyk J.: Punkty zwrotne w dziejach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pięćdziesiątą rocznicę erygowania; - Czaja R.: Udział wielkich miast pruskich w handlu hanzeatyckim do połowy XIV wieku, część II; - Lesiakowski K.: Mieczysław Moczar jako wojewoda i przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie (1948-1952).


T. 60 z. 2-3
Toruń, 1995. - 231 s. - zł 6.50
Z treści: Białuński G.: Wyprawa Bolesława Kędzierzawego na Prusy w 1166 roku; - Czaja R.: Udział wielkich miast pruskich w handlu hanzeatyckim do połowy XIV wieku, część I; - Guldon Z., Wijaczka J.: Handel ekonomii litewskich z Królewcem w latach 1765-1768; - Wapiński R.: O miejscu Pomorza w wyobrażeniach społecznych w dobie porozbiorowej. - Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1993.

T. 60 z. 1
Toruń, 1995. - 170 s. - zł 5,00
Z treści: Tandecki J.: Pozazawodowe funkcje i powinności korporacji rzemieślniczych w miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w XIV-XVIII wieku; - Wisner H.: Religijność i tolerancja Krzysztofa Radziwiłła hetmana wielkiego litewskiego, wojewody wileńskiego (1585-1640); - Sawicki J.: "Przegląd Wileński" w latach 1911-1915, część II; - Stażewski M.: Sprawa przeprowadzenia spisu ludności niemieckiej w województwach pomorskim i poznańskim w 1926 roku; - Urban K.: Z zagadnień polityki wyznaniowej władz PRL wobec "kwestii mazurskiej" w początkach lat pięćdziesiątych.


T. 59 z. 4
Toruń, 1994. - 184 s. - zł 5,00
Z treści: Lange T.W.: Joannici na Pomorzu Gdańskim; - Cieślak E.: Gdańsk jako partner handlowy i żeglugowy Hamburga w drugiej połowie XVIII wieku; - Sawicki J.: "Przegląd Wileński" w latach 1911-1915, część I; - Denkiewicz-Szczepaniak E.: Polacy z Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie w Organizacji Todta na terenie Norwegii i Finlandii w latach 1941-1945.


T. 59 z. 2-3
Toruń, 1994. - 220 s. - zł 5,00
Z treści: Wachowiak B.: Henryka Baranowskiego "Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za lata 1959-1994"; - Opaliński E.: Rola polityczna zgromadzeń stanowych w Brandenburgii, Meklemburgu i w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku; - Kalembka S., Nowak Zenon H.: Epizod kujawsko-pomorski insurekcji 1794 roku; Kozłowski R.: Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie pomorskim; - Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1992.


T. 59 z. 1
Toruń, 1994. 177 s. - zł 5,00
Z treści: Śliwiński B.: Rządy Przemysła II na Pomorzu Gdańskim w latach 1294-1296; - Dybaś B.: Początki nowożytnych fortyfikacji Torunia w świetle źródeł pisanych; - Molik W.: Polscy studenci na uniwersytecie w Wurzburgu w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku; - Techman R.: Strefa radziecka w porcie szczecińskim w latach 1947-1955.


T. 58 z. 4
Toruń, 1993. - 205 s. - zł 5,00
Z treści: Salmonowicz S.: Obraz Polski i Polaków w niemieckiej opinii publicznej w latach 1795-1815; - Stępiński W.: Szlachta na Pomorzu Zachodnim wobec pruskich reform uwłaszczeniowych w początkach XIX wieku.


T. 58 z. 2-3
Toruń, 1993. - 229 s. - zł 5,00
Z treści: Chłopocka H.: Uwagi o tzw. "Ostatnim słowie" Pawła Włodkowica o zakonie krzyżackim; Strods H.: Życie i twórczość naukowa Bolesława Breźgo, historyka wschodniej Łotwy; - Kozłowski R.: Z dziejów Stronnictwa Pracy w województwie pomorskim (1937-1950), część II; - Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1991.


T. 58 z. 1
Toruń, 1993. - 188 s. - zł 5,00
Z treści: Anusik Z.: Próba rewindykacji polskich dóbr kulturalnych ze Szwecji w dobie Sejmu Czteroletniego; - Szymański J.: Problemy polityki Polski wobec Skandynawii w dwudziestoleciu międzywojennym; - Hackmann J.: "Der Kampf um die Weichsel". Die deutsche Ostforschung in Danzig von 1918-1945; - Kozłowski R.: Z dziejów Stronnictwa Pracy w województwie pomorskim (1937-1950), część I.


T. 57 z. 4
Toruń, 1992. - zł 5,00
Z treści: Jahnig B.: Rechtsgrundlagen der Deutschordensherrschaft in Livland; - Sławiński T.: Kretkowscy w prusach Królewskich w XVII-XVIII w.; Nurek M.: Polityka Wielkiej Brytanii wobec państw rejonu Morza Bałtyckiego na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w.


T. 57 z. 2-3
Toruń, 1992. - zł 5,00
Z treści: Christ G.: Bischoft, Domkapitel und Landstande in den deutschen geistlichen Territorien der fruhen Neuzeit; - Dygdała J.: Skład elity duchowieństwa katolickiego Prus Królewskich w latach 1660-1772; - Wapiński R.: Kwestia związków z cywilizacją zachodnioeuropejską w wyobrażeniach Polaków u schyłku w. XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX w.


T. 57 z. 1
Toruń, 1992. - zł 5,00
Ergebnisse der nordpolnischen Historiographie in den Jahren 1945-1990


OFERTA WYDAWNICZA TNT


KOMITET REDAKCYJNY     ZAWARTOŚĆ ZH     ZAPISKI 1992-2004     INSTRUKCJA REDAKCYJNA
STRONA GŁÓWNA     SPIS TREŚCI     ZAMÓW     DO GÓRY

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2007 r.