Logo TNT         

ZAPISKI HISTORYCZNE

POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH
UKAZUJĄ SIĘ OD 1908 ROKU

        

Wydawca:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
PL 87-100 Toruń, ul. Wysoka 16,
tel.: +48 56/622 39 41
e-mail: tnt.zamowienia@wp.pl tnt.zapiski@wp.pl
nr konta: 07 1540 1304 2001 8940 4895 0001


Zapiski Historyczne  |  Rada i Komitet Redakcyjny  |  Instrukcja redakcyjna dla autorów |  Nasi recenzenci |  Procedura recenzowaniaStrona główna TNT  |  Linki
SPIS ZAWARTOŚCI


Chcąc znaleźć konkretny tytuł czy nazwisko autora użyj opcji wyszukiwania Ctrl+F.

Całe zeszyty w wersji pdf zamieszczamy sukcesywnie.
Obecnie są dostępne zeszyty wydane w 2013 r. [kliknij na konkretny zeszyt, poniżej]]

Do pozostałych roczników prezentujemy spisy treści

T. LXXIX: 2014,   z. 1,   z. 2,    z. 3

T. LXXVIII: 2013,   z. 1   z. 2    z. 3    z. 4
T. LXXVII: 2012,   z. 1,    z. 2,    z. 3     z. 4
T. LXXVI: 2011,  z. 1   z. 2   z. 3   z. 4
T. LXXV: 2010,  z. 1   z. 2   z. 3   z. 4
T. LXXIV: 2009,  z. 1   z. 2   z. 3   z. 4
T. LXXIII: 2008,  z. 1   z. 2-3   z. 4
T. LXXII: 2007,  z. 1   z. 2-3   z. 4
T. LXXI: 2006,  z. 1 , z. 2-3 , z. 4
T. LXX: 2005,  z. 1,   z. 2-3,   z. 4
T. LXIX: 2004,  z. 1,   z. 2-3,   z. 4  

Zapiski Historyczne. Suplement. Bibliografia historii Pomorza i krajow bałtyckich (baza)


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2015 r.


TOM LXXIX - ROK 2014

ZESZYT 1SPIS TREŚCI

A  r   t   y   k   u   ł  y
Sposoby składania przysięgi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu – zarys problematyki, s. 5
Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Problem repatriacji Polaków z Norwegii (maj 1945-kwiecień 1946 roku), s. 37

Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
Marcin Sumowski, Ego Jeronimus Waldaw... O tożsamości późnośredniowiecznego plebana toruńskiego, s. 63
Piotr Głuszkowski, Tadeusz Bułharyn – polski pan w Dorpacie, s. 83

P  r z  e  g  l  ą  d  y   i   m  e  t  o  d  o  l  o  g  i  a   b  a  d  a  ń
Jacek Wijaczka, Dzieci w procesach o czary. Casus Prus Książęcych w XVII wieku, s. 101

D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
Piotr Paluchowski, Gdański salon sarmackiej damy. Na marginesie pracy Agnieszki Jakuboszczak o Barbarze Sanguszkowej, s. 117

R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a    

 • Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā [Dziedzictwo architektury i sztuki sakralnej okręgu Dyneburg] (Mākslas Pieminekļi Latvijā), Neputns; Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā [Dziedzictwo architektury i sztuki sakralnej miasta i okręgu Rzeżyca] (Mākslas Pieminekļi Latvijā), Neputns; Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā [Dziedzictwo architektury i sztuki sakralnej historycznego okręgu prelskiego] (Mākslas Pieminekļi Latvijā), Neputns (Paweł A. Jeziorski), s. 129
 • Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. Jacek Kowalkowski, Wiesław Nowosad (Jerzy Dygdała), s. 137
 • Topodemografi czny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku, wstęp, oprac. naukowe i red. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk, red. kartografi czna Andrzej Giza, Paweł Terefenko (Atlas historyczny Pomorza Zachodniego, t. 1) (Włodzimierz Stępiński), s. 140
 • Tomasz Sylwiusz Ceran, „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940– –1943) na tle ideologii nazistowskiej (Tomasz Krzemiński), s. 148
 • Arkadiusz Kamiński, Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę w latach 1979–1991 (Witold Konopka), s.150

  DO GÓRY

  TOM LXXIX - ROK 2014

  ZESZYT 2  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Teresa Borawska, Kaspar Schuwenpflug i jego rola w procesach polsko-krzyżackich w pierwszej połowie XV wieku, s. 7
  Dzmitry Wićko, Kampania przedsejmowa 1699 roku w Wielkim Księstwie Litewskim, s. 29
  Tomasz Krzemiński, K-Brot, marmolada i ziemniaki. Pożywienie mieszkańców Prus Zachodnich w czasie pierwszej wojny światowej, s. 55

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Jerzy Dygdała, Bydgoski epizod w życiu Stanisława Leszczyńskiego – wokół ucieczki króla do Gdańska we wrześniu 1733 roku, s. 73
  Krzysztof Tarka, Szukając wolności. Sprawa kapitana M/S „Batory” Jana Ćwiklińskiego, s. 97

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Rafał Kubicki, Nowa praca o folwarkach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466-1525, s. 123

  R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a    

 • David Frick, Kith, Kin, and Neighbors. Communities and Confessions in Seventeenth- Century Wilno (Tomasz Kempa), s. 135
 • Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752–1754, sudarė Arvydas Pacevičius, parengė Joanna Orzeł, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak (Adam Kucharski), s. 142
 • Die Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung – Vergleichsebenen, hrsg. von Hans-Jürgen Bömelburg, Andreas Gestrich, Helga Schnabel-Schüle (Miloš Řezník), s. 149
 • Willemijn Ruberg, Conventional Correspondence. Epistolary Culture of the Dutch Elite, 1770–1850, translated by Maria Sherwood-Smith (Egodocuments and History Series, vol. 4) (Łukasz Wróbel) , s. 153
 • Rafał Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, przeł. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patrycja Grzebyk, Bogusław Lanckoroński, Marek Madej, wstęp Roman Kuźniar, (Stanisław Salmonowicz), s. 158

  N e k r o l o g
  Vytautas Merkys (29 IV 1929 – 25 VII 2012) (Jan Jurkiewicz), s. 161

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Konferencja naukowa „Klasztor dominikański w Toruniu. W 750 rocznicę fundacji” (Alicja Mutrynowska), s. 165
  Konferencja naukowa „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)” (Alicja Mutrynowska, Marcin Sumowski), s. 167
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Morze wokół nas... »Bo takie jest rozległe i straszne«” z okazji 560. rocznicy przejścia Gdańska pod panowanie króla Polski Kazimierza Jagiellończyka (Gdańsk, 22–23 V 2014 roku) (Julia Możdżeń), s. 169

  DO GÓRY

  TOM LXXIX - ROK 2014

  ZESZYT 3  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Krzysztof Kwiatkowski, Książęta pomorscy wobec konfliktu Polski i Litwy z zakonem niemieckim w 1409/1410 roku (przyczynek do uwarunkowań aktywności władczej w późnym średniowieczu), s. 7
  Tomas Čelkis, Stan dróg lądowych i struktura systemu połączeń w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV-XVII wieku, s. 39
  Dariusz Burczyk, Udział Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku i jego Prokuratury w procesie weryfikacji i rehabilitacji ludności Pomorza Gdańskiego w latach 1945-1946, s. 63

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Tomasz Zuzek, Kilka uwag na temat szwedzkich rękopisów Tablic fundatorów i dobrodziejów klasztoru cysterskiego w Oliwie, s. 85
  Adam Szefer, Casus bydgoskiego żebraka Jakuba Żorawskiego. Przyczynek do problemu żebractwa w nowożytnej Rzeczypospolitej, s. 105
  Anna Stachowska-Krzyżankowska, Małżeństwa szlacheckie w parafi i Luzino w latach 1670-1797 w świetle ksiąg metrykalnych (przyczynek do dziejów szlachty kaszubskiej), s. 115
  Janusz Czechowski, Franciszek Charwat - kierunki aktywności dyplomatycznej na placówce w Helsinkach (1928-1935), s. 141

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Radosław Krajniak, Jeszcze o lekarzach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach i ich karierach, s. 157

  R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a    

 • Ireneusz T. Kolendo, Łotwa. Zarys dziejów narodu i państwa. Od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku (Tomasz Otocki), s. 173
 • Agnieszka Łukaszyk, Wierzchowce bogów. Motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów (Marcin Danielewski), s. 177
 • Michael Brauer, Die Entdeckung des „Heidentums“ in Preußen. Die Prußen in den Reformdiskursen des Spätmittelalter und der Reformation (Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik, Bd. 17) (Andrzej Radzimiński), s. 183
 • Przemysław Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918 (Ilona Zaleska), s. 188

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu Nagrody im. Gerarda Labudy, s. 195
  Regulamin Nagrody im. Gerarda Labudy, s. 196

  DO GÓRY

  TOM LXXVIII - ROK 2013

  ZESZYT 1 [w formacie .pdf - KLIKNIJ]


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Marius Ščavinskas, Czy stosowano przemoc podczas pokojowych misji chrystianizacyjnych? Kilka uwag o misjach chrystianizacyjnych w strefie bałtyckiej, s. 7
  Janusz Czechowski, Sytuacja w Niemczech i stosunki polsko-niemieckie w okresie upadku Republiki Weimarskiej i objęcia rządów przez narodowo-socjalistyczny reżim w relacjach polskiego posła w Berlinie Alfreda Wysockiego (1931–1933), s. 31
  Eryk Krasucki, „W świetle uchwał XX Zjazdu...” Szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku, część II, s. 47

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Jarosław Łuczyński, Przestrzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie radziwiłłowskiej Tomasza Makowskiego z 1613 roku w świetle treści kartograficznej i opisowej, s. 73
  Katarzyna Krupska, Bartłomiej Łyczak, Nieznana panorama Torunia z 1793 roku i jej autor – Ernst Friedrich Kussmahly, s. 101
  Paweł Nowakowski, Przyczynek do studiów nad stosunkiem załóg przedsiębiorstw toruńskich do tzw. nowych związków zawodowych w latach 1983–1989, s. 123

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Zygmunt Szultka, Wokół książki Aleksandra Hilferdinga o Kaszubach, s. 147

  R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a   [.pdf]  

 • Sylvain Gouguenheim, Tannenberg 15 juillet 1410, Éditions Tallandier (Sławomir Jóźwiak), s. 169
 • Wojciech Szramowski, Dzieje miasta Sztumu w latach 1416–1772 (Wojciech Zawadzki), s. 172
 • Dariusz Burczyk, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955) (Stanisław Salmonowicz), s. 175

  * * *
  List Jana Szturca do Redakcji „Zapisek Historycznych”, s. 181

  DO GÓRY

  TOM LXXVIII - ROK 2013

  ZESZYT 2 [w formacie .pdf - KLIKNIJ]

  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Karol Łopatecki, Charakterystyka „miejskich artykułów wojskowych” na przykładzie Rigischer Artikelsbrieff z 1600 roku, s. 5
  Tomasz Łaszkiewicz, Zbytkowne hobby ziemian czy racjonalna gospodarka? Łowiectwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, s. 39
  Arkadiusz Słabig, Pozostać czy wyemigrować? Autochtoni i Ukraińcy w województwie pilskim w latach 1975-1989 w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, s. 59

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Marta Czyżak, Arkadiusz Wagner, Odnaleziony modlitewnik biskupa chełmińskiego Wikbolda Dobilsteina, s. 99
  Stanisław Salmonowicz, Między NRD i RFN. Ze wspomnień historyka, s. 117

  R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a    

 • Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, gospodarka 1454-1772. Szkice z dziejów, red. Edmund Kizik (Stanisław Salmonowicz), s. 155
 • Tomasz Nowicki, Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku (Izabela Skierska), s. 158
 • Anna Tarnowska, Z dziejów unifi kacji administracji II Rzeczypospolitej. Rola przepisów pruskich (Przemysław Olstowski), s. 162

  DO GÓRY

  TOM LXXVIII - ROK 2013

  ZESZYT 3 [w formacie .pdf - KLIKNIJ]


  SPIS TREŚCI
  W 600-lecie Unii w Horodle

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Jarosław Nikodem, Unia horodelska. Skuteczny kompromis czy zarzewie przyszłych konfl iktów?, s. 7
  Rimvydas Petrauskas, Europa późnego średniowiecza a rozwój społeczeństwa i kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 39

  P  r  z  e  g  l  ą  d  y   i   m  e  t  o  d  o  l  o  g  i  a   b  a  d  a  ń
  Grzegorz Błaszczyk, Unia horodelska w historiografii i litewskiej, s. 59

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Julia Możdżeń, Zapiski z ksiąg handlowych jako świadectwa życia gdańskich kramarzy na przełomie XV i XVI wieku, s. 67
  Mariusz Balcerek, Polacy w armii Karola IX w bitwie pod Kircholmem 27 IX 1605 roku, s. 93
  Dominika Czarnecka, Próba wysadzenia gdańskiego pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w 1949 roku (w świetle akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku), s. 105
  Magda Gawinecka-Woźniak, Sytuacja w Polsce w latach 1949–1956 w relacjach dyplomatów duńskich, s. 129

  S  y  l w e  t  k  i
  Janusz Małłek, Witold Szczuczko (1947-2012), s. 153
  Bibliografi a publikacji Witolda Szczuczki (zestawiła Monika Wyszomirska), s. 163

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Kazimierz Maliszewski, Najnowsze zbiorowe dzieło z historii gdańskiego gimnazjum akademickiego w dobie Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 175
  Tomasz Łaszkiewicz, O potrzebie i zasadach edycji źródłowych dokumentów dwudziestowiecznych. Uwagi na marginesie publikacji wspomnień Marii Donimirskiej Bóg dał nam czas próby, s. 187

  R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a    

 • Кніга магістрата места Полацка 1727 г. Księga magistratu miasta Połocka 1727 r., падрыхт. да публ. Андрей Н. Латушкін, Максім Дз. Макараў, Беларускае гістарычнае таварыства (Беласток) (Tomasz Ambroziak), s. 197
 • Olympia. Deutschland-Großbritanien. Beiträge zu den Olympischen Spielen 2012 in London, hrsg. v. Karl Lennartz, Stephan Wassong, Jürgen Buschmann, unter der Mitarbeit von Jörg Krieger (Miłosz Stępiński), s. 199
 • Janusz Kutta, Historia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy 1945–2010 (Przemysław Olstowski), s. 206

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Konferencja poświęcona polsko-litewskiej Rzeczypospolitej w oczach podróżników z Francji i Niemiec (Anna Mikołajewska), s. 209

  DO GÓRY

  TOM LXXVIII - ROK 2013

  ZESZYT 4 [w formacie .pdf - KLIKNIJ]

  SPIS TREŚCI/INHALTSVERZEICHNIS/ CONTENTS

  Miasta nad Bałtykiem/Die Städteim Ostseeraum/Towns in the Baltic Seaarea
  Roman Czaja, Zur sozialen Diff erenzierung in den preußischen Hansestädten im Spätmittelalter, s. 5
  Dennis Hormuth, Wahlen in der Großen Gilde zu Riga. Ein Beitrag zu bürgerlichen Partizipationsformen in der vormodernen Stadt, s. 19
  Tomasz Krzemiński, Der Alltag in den kleinen und mittelgroßen Städten von Pommerellen in der ersten Hälft e des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge), s. 41
  Zofi a Maciakowska, Das Generalakzise- und Zolldirektionsgebäude – David Gillys vergessenes Werk in Danzig. Organisation und Vorbereitung dieser Investition, s. 55
  Kerstin Petermann, Anja Rasche, „Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte”, s. 77

  Źródła i materiały/Quellen und Materialien/Sources and Materials

  Sławomir Zonenberg, Kto był autorem Epitome gestorum Prussie?, s. 85
  Krzysztof Kaczmarek, Święcenia duchowieństwa we Włocławku w 1516 roku, s. 103
  Jordan Siemianowski, Współpraca Polskiego Towarzystwa Żeglugi Morskiej „Sarmacja” z Bergenske Baltic Transports Ltd. oraz Walford Baltic Transports Ltd. w latach 1920-1926, s. 119

  Przeglądy i metodologia badań/Forschungsü berblicke und methodologische Arbeiten/Reviews and Methodology of Research

  Teresa Rączka, Kilka słów o Stefanii Ulanowskiej i jej spuściźnie. Na marginesie reprintu Łotyszy Infl ant Polskich, s. 145

  Recenzje i omówienia/Rezensionen und Buchbesprechungen/Book Reviews and Comments

 • Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416-1527), wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad (Fontes 106) (Paweł A. Jeziorski), s. 159
 • Sławomir Kościelak, Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku (Jerzy Dygdała), s. 163
 • Witold Kujawski, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze (Józef Borzyszkowski), s. 169
 • Jolanta Wadas, Stanisław Hoszowski. Uczony i nauczyciel (Jerzy Dygdała), s. 174

  DO GÓRY  TOM LXXVII - ROK 2012

  ZESZYT 1


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Adam Szweda, Królestwo Polskie a zakon krzyżacki 1348-1350 - między konfliktem a współdziałaniem, s. 9
  Andrea Mariani, Znaczenie elit w bractwie zakonnym jezuitów na polskiej i litewskiej prowincji. Odgórny nadzór czy organizacja oddolna?, s. 25
  Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Polityka zagraniczna Polski w latach 1945-1949 w opinii Poselstwa Królestwa Norwegii w Warszawie, s. 41

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Bartłomiej Łyczak, Uwagi na temat siedemnastowiecznych fundacji ołtarzowych w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, s. 65
  Piotr Kitowski, Inwentarze pośmiertne i działy spadkowe ludności wiejskiej klucza pelplińskiego. Z dziejów kultury materialnej i praktyki prawnej w Prusach Królewskich w XVIII wieku, s. 79

  P   r  z  e  g  l  ą  d  y   i   m  e  t  o  d  o  l  o  g  i  a   b  a  d  a  ń 
  Izabela Lewandowska, Stephanie Zloch, Polsko-niemiecki projekt "Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji", s. 103

  S  y  l  w  e  t  k  i 
  Leszek Kuk, Profesor Sławomir Kalembka (1936-2009), s. 119

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Wiesław Sieradzan, W odpowiedzi na artykuł polemiczny Sobiesława Szybkowskiego, s. 141
  Stanisław Salmonowicz, Ruch narodowy na Pomorzu wobec zaborcy w XIX wieku, s. 147

  R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a   [.pdf]  

 • Urkundenbuch der ehemals freien Reichsstadt Mühlhausen in ' üringen 775–1350, bearb. Karl Herquet (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Geschichtliche Vereine der Provinz Sachsen, Bd. 3) (Radosław Biskup), s. 157
 • Arturas Dubonis, Traidenis. Monarchio valdžios atkurimas Lietuvoje 1268-1282 (Dariusz Dąbrowski), s. 159
 • Wojciech Skóra, Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930 (Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk) (Przemysław Olstowski), s. 163
 • Monika Tomkiewicz, Piotr Semków, Profesor Rudolf Spanner 1895-1960. Naukowiec w III Rzeszy (Sylwia Grochowina)

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Ogólnopolska konferencja naukowa i metodyczna "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Życie codzienne" (Witold Konopka, Radosław Krajniak), s. 179

  N e k r o l o g
  Doc. dr hab. Irena Janosz-Biskupowa (1 II 1925-10 XI 2011) (Janusz Tandecki), s. 183

  DO GÓRY  TOM LXXVII - ROK 2012

  ZESZYT 2

  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, Miejsca wystawiania instrumentów notarialnych w przestrzeni zamku malborskiego w XIV i w pierwszej połowie XV wieku , s. 7
  Tomasz Krzemiński, Krajobraz higieniczno-estetyczny miast i wsi pomorskich w dwudziestoleciu międzywojennym, s. 35
  Marcin Żukowski, „Skrywana potęga”. Gospodarka fi nansowa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku. Od zorganizowania komitetu do reformy fi nansów partyjnych w październiku 1950 roku, s. 57

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Edmund Kizik, Gdański medal jubileuszowy z okazji trzechsetlecia inkorporacji Prus do Polski w 1754 roku, s. 79

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Beata Możejko, Błażej Śliwiński, O dziedzicach Pruszcza Gdańskiego w XIII i początkach XIV wieku. W odpowiedzi Wiesławowi Długokęckiemu, s. 93
  Beata Możejko, Błażej Śliwiński, O początkach budowy kanału Raduni w Gdańsku w XIV wieku, s. 111
  Wiesław Długokęcki, O początkach Pruszcza i kanału Raduni. Odpowiedź Beacie Możejko i Błażejowi Śliwińskiemu, s. 131

  R e c e n z j  e   i   o m ó w i e  n i a [.pdf]  

 • Krzysztof Mastykarz, Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV–XVI wieku (Roman Czaja), s. 139
 • Monika Mazurek, Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej (Cezary Obracht-Prondzyński), s. 146
 • Karol Łopatecki, Wojciech Walczak, Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie, t. 1; t. 2: Atlas Fryderyka Getkanta i atlas Wilhelma Th ome: Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen (Mariusz Balcerek), s. 153
 • Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku, red. Paweł Nowak, Krzysztof Stępnik (Włodzimierz Stępiński), s. 159
 • Bogdan Chrzanowski, Delegatura Rządu RP na Pomorzu. Nieznane karty z frontu walki cywilnej podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu (Przemysław Olstowski), s. 165
 • Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych. Informator, wstęp i oprac. Marcin Węgliński (Publikacje gdańskiego oddziału IPN, t. 5); Twarze bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim / bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Informator personalny, oprac. Kamila Churska, Tadeusz Grab, Alicja Paczoska-Hauke, Waldemar Ptak, Tomasz Rabant, Marek Szymaniak, red. Marek Szymaniak (Publikacje gdańskiego oddziału IPN, t. 6) (Daniel Czerwiński), s. 171

  DO GÓRY
  TOM LXXVI - ROK 2012

  ZESZYT 3

  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Jerzy Dygdała, Radziwiłłowskie kłopoty ze spławem do Gdańska i Królewca w 1733, s. 7
  Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Misja handlowo-dyplomatyczna Rolfa Andvorda w Polsce w sierpniu i wrześniu 1945 roku, s. 23

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska, O protestanckiej "miłości bliźniego", czyli toruńska Ordinanz des Vorsteher-Amts wegen der Haltungen vor die Armut z 1665 roku, s. 51
  Agnieszka Wieczorek, Jan Józef Jałowiecki (1817-1885). Misjonarz i korespondent z Inflant Polskich, s. 67

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Rzecz o szczegółach. Uwagi na marginesie pracy Marka Radocha, s. 89
  Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Nieco uwag o książce Marka Radocha, s. 95
  Sobiesław Szybkowski, Benedykt Makrai, Mazowsze, Eryk Pomorski i heurystyka. Replika na odpowiedź Wiesława Sieradzana, s. 125

  R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a    

 • Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet, hrsg. v. Heinrich Koller, Paul-Joachim Heinig, Alois Niederstätter, H. 24: Die Urkunden und Briefe aus dem historischen Staatsarchiv Königsberg im geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, aus den Staatsarchiven Gdańsk, Toruń, Riga sowie dem Stadtarchiv Tallinn für die historischen Landschaft en Preußen und Livland, bearb. v. Elfie-Marita Eibl (Piotr Oliński), s. 131
 • Liublino unija: ideja ir jos tęstinumas. Tarptautines mokslines konferencijos, vykusios 2009 m. lapkrico 19-20 d. Vilniuje, Taikomosios dailes muziejuje, pranesimu pagrindu parengtas 20 moksliniu straipsniu rinkinys / Unia lubelska: idea i jej kontynuacja. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19–20 listopada 2009 roku w Wilnie w Muzeum Sztuki Użytkowej, Sudarytojai / oprac. Liudas Glemza, Ramune Smigelskyte-Stukiene (Lietuvos didžiuju kunigaiksciu rumu studijos, X tomas) (Piotr Łabędź), s. 134
 • Stanisław Łubieński, Droga do Szwecji Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, w 1593 roku. Rozruchy domowe w Polsce w latach 1606-1608, przełożyli Adam Benedykt Jocher, Sylwia Szczygieł, wydali Janusz Byliński, Włodzimierz Kaczorowski (Agnieszka Pawłowska), s. 142
 • Tamara Bairasauskaite, Mykolas Juozapas Römeris (1778-1853). Bajoro viesoji ir privati erdves XIX a. pirmojoje puseje (Henryk Wisner), s. 145
 • Polacy w Norwegii (XIX–XXI w.). Wybór materiałów źródłowych. Poles in Norway (19th-21st c.). Selection of materials, oprac. Zofi a Wyżlińska, tłum. na j. angielski i proofreading Ian Corkill, tł. z j. angielskiego na j. polski Justyn Hunia (Polscy emigranci w Norwegii w XIX-XXI w.: materiały źródłowe do badań. Polish emigrants in Norway from the 19th-21th century: source materials for research) (Mirosława Operacz), s. 148
 • Bordering the Baltic. Scandinavian Boundary-Drawing Processes 1900–2000, ed. Madeleine Hurd (Nordische Geschichte, hrsg. v. Jens E. Olesen, Bd. 10) (Marta Grzechnik), s. 150
 • Mirosław Golon, Historia Golubia-Dobrzynia, t. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962, red. Krzysztof Mikulski (Piotr Kardela), s. 153

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Konferencja "Contextualising the Fift h Crusade" (Karol Polejowski), s. 161

  N e k r o l o g
  Zenon Henryk Guldon (1936-2012) (Jacek Wijaczka), s. 165

  DO GÓRY  TOM LXXVII - ROK 2012

  ZESZYT 4

  SPIS TREŚCI

  M a  r  i  a  n   B  i  s  k  u  p   P  r  o   M e  m  o  r  i  a
  Bibliografi a publikacji Mariana Biskupa za lata 1949–2010 (zestawił Ireneusz Czarciński), s. 7
  Janusz Tandecki, Marian Biskup (1922–2012) historyk, edytor źródeł, organizator, s. 53
  Jörg Hackmann, Marian Biskup und die deutsche Geschichtswissenschaft : Wahrnehmung und Wirkung, s. 61
  Roman Czaja, Marian Biskup jako badacz zakonu krzyżackiego i jego państwa nad Bałtykiem, s. 75
  Bogusław Dybaś, Profesor Marian Biskup i polskie badania nad Infl antami, s. 87
  Dieter Heckmann, Marian Biskup (1922–2012) als Bearbeiter und Herausgeber historischer Quellen, s. 101

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Andrea Mariani, Jezuici w Infl antach i w Kurlandii (1700–1773). Między wielką polityką a elitą lokalną, s. 113
  Eryk Krasucki, „W świetle uchwał XX Zjazdu...” Szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku, część I, s. 139

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Wiesław Długokęcki, Rafał Kubicki, Nowa praca na temat struktury społecznej i osadniczej na terenach komturstwa królewieckiego w XIII-XVI wieku, s. 161

  [.pdf] R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a  

 • Grzegorz Białuński, Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu (Monumenta Literaria Prussiae. Seria C. Monografi e, nr 1) (Stefan Kwiatkowski), s. 175
 • Stasys Vaitekunas, Stanislovas Narutavičius. Signataras ir jo laikai, Mokslo ir enciklopediju leidybos centras (Grzegorz Błaszczyk), s. 178
  Romuald Tadeusz Bławat, Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889–1987) (Józef Borzyszkowski), s. 183
  K  o  m u  n  i  k  a  t, s. 193

  DO GÓRY  TOM LXXVI - ROK 2011

  ZESZYT 1

  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Seweryn Szczepański, Arbor custodie que vulgariter dicitur wartboum. Funkcje i występowanie tzw. drzew wartowniczych na obszarze Żuław Wiślanych i Pomezanii w XIII-XIV wieku, s. 7
  Piotr Łabędź, Działalność wojskowa Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna"" w latach 1572-1579, s. 23
  Edward Seliszka, Rola polskiej szlachty w gospodarce Inflant Polskich w drugiej połowie XIX-początkach XX wieku, s. 41

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Janusz Dargacz, Zakład kąpielowy w Brzeźnie w okresie napoleońskiego Wolnego Miasta Gdańska, s. 67
  Łukasz Jastrząb, Opinie mieszkańców województwa gdańskiego o procesach poznańskich w październiku 1956 roku w świetle dokumentów bezpieki, s. 79

  S  y  l  w  e  t  k  i 
  Zbigniew Opacki, Profesor Roman Wapiński 1931-2008, s. 95

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Wiesław Długokęcki, Uwagi o dziejach Pruszcza Gdańskiego w średniowieczu, s. 117

  R e c e n z j  e   i   o m ó w i e n i a  

 • Magdalena Biniaś-Szkopek, Bolesław Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps (Marcin Danielewski), s. 139
 • Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950), red. Hubert Czachowski, Hanna M. Łopatyńska (Przemysław Olstowski), s. 143
 • Anders Henriksson, Vassals and Citizens. / e Baltic Germans in Constitutional Russia, 1905–1914 (Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung, Bd. 21) (Andrzej Topij), s. 147
 • Helmut Lindenblatt, Pommern 1945. Eines der letzten Kapiteln in der Geschichte vom Untergang des Dritten Reiches (Włodzimierz Stępiński), s. 153

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Konferencja naukowa "Nekropolie Pomorza" (Klaudiusz Grabowski), s.159

  N e k r o l o g
  Ksiądz Profesor Alojzy Szorc (6 X 1935-27 XII 2010) (Irena Makarczyk), s. 163

  DO GÓRY


  TOM LXXVI - ROK 2011

  ZESZYT 2


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Rafał Kubicki, Formy pobożności w mieście późnośredniowiecznym w świetle zapisów na rzecz kościoła i biednych w testamentach elbląskich (XV-początek XVI wieku), s. 7
  Tomasz Kempa, Trybunał litewski w obronie wolności wyznaniowej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, s. 29
  Jordan Siemianowski, Problem norweskiej floty handlowej w okresie niemieckiej inwazji na Norwegię, s. 51

  Ź r ó d ł a,     m a t e r i a ł y,   m  i  s  c  e  l  l   a  n  e  a
  Franciszek Skibiński, Johann Regius i Konrad Graser Starszy o kulcie obrazów. Przyczynek do dziejów sztuki w nowożytnym Toruniu, s. 77

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Stefan Kwiatkowski, O ludziach na pobojowisku grunwaldzkim. W związku z artykułem Krzysztofa Kwiatkowskiego Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce zakonu niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej, s. 87
  Sobiesław Szybkowski, Misja Benedykta Makraia w nowym ujęciu, s. 95
  Włodzimierz Stępiński, Geneza antysemityzmu w Prusach w najnowszej historiografii niemieckiej, s. 111

  R e c e n z j e   i   o m ó  w i e n i a  

 • Konrad Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac - wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa (Bogusław Dybaś), s. 129
 • Janusz Czechowski, Polska i Finlandia. Stosunki dwustronne w latach 1918-1939 (Barbara Szordykowska), s. 133
 • Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939-1945, red. Andrzej Gąsiorowski (Roland Borchers), s. 136
 • Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski (Przemysław Olstowski), s. 140
 • Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, red. Jarosław Kłaczkow (Dominik Krysiak), s. 147

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Konferencja "Dawne Infanty polskie: dziedzictwo i historia" (Mariusz Balcerek, Paweł A. Jeziorski), s. 153

  N e k r o l o g
  Doktor Henryk Baranowski (1920-2011) (Urszula Zaborska), s. 163

  DO GÓRY


  TOM LXXVI - ROK 2011

  ZESZYT 3


  SPIS TREŚCI

  Czesław Łapicz, Profesor Andrzej Woszczyk (2 III 1935-17 VII 2011), s. 5

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Michalina Broda, Lekarze pochodzący spoza państwa zakonnego w Prusach w otoczeniu wielkich mistrzów krzyżackich w XIV i pierwszej połowie XV wieku, s. 7
  Konrad Bobiatyński, Między Rzeczpospolitą a Moskwą - Dyneburg i Inflanty Polskie w latach 1665-1667, s. 37
  Arkadiusz Słabig, Ukraińcy w województwie gdańskim w latach 1956-1970 w świetle archiwaliów aparatu bezpieczeństwa PRL, s. 57

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e
  Sławomir Zonenberg, Jezioro Rządzkie pod Grudziądzem czy bagno pod Chełmnem miejscem klęski wojsk krzyżackich w 1243 roku?, s. 99
  Wiesław Długokęcki, W sprawie późnośredniowiecznych testamentów gdańskich, s. 115

  R e c e n z j e   i   o m ó  w i e n i a  

 • Karsten Igel, Zwischen Bürgerhaus und Frauenhaus. Stadtgestalt, Grundbesitz und Sozialstruktur im spätmittelalterlichen Greifswald (Cezary Kardasz), s. 141
 • Lars Ericson Wolke, Göran Larsson, Nils Erik Villstrand, Wojna trzydziestoletnia. Europa i świat 1618-1648 (Mariusz Balcerek), s. 146
 • Paweł Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku (Joanna Orzeł), s. 151
 • Heinz Schneppen, Ghettokommandant in Riga Eduard Roschmann. Fakten und Fiktionen (Tomasz Krzemiński), s. 153
 • S. Katarzyna Żaneta Sztylc, Prowincja toruńska Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w latach 1946-2006 (Jan Walkusz), s. 155

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Konferencja "Islands and the military orders" (Karol Polejowski), s. 161

  DO GÓRY  TOM LXXVI - ROK 2011

  ZESZYT 4  SPIS TREŚCI
  INHALTSVERZEICHNIS
  CONTENTS

  A r t y k u ł y / A r t i k e l / A r t i c l e s
  Grischa Vercamer, Zeit in Peters von Dusburg Chronica terre Prussie (1326). Chronologische Ordnung oder Mittel zum Zweck?, s. 7
  Bogusław Dybaś, Die altlivländischen Gebiete im Rahmen der polnisch-litauischen Republik, s. 25
  Dennis Hormuth, Die Christianisierung als politisches Argument in der livländischen Publizistik der Frühen Neuzeit, s. 43
  Andrzej Topij, The Role of the Deutschbalten in the Cultural and Economic Development of Russia's Baltic Provinces in the 19th Century, s. 63

  P r z e g l ą d y i m e t o d o l o g i a b a d a ń / F o r s c hu n g s ü b e r b l i c k e u n d m e t h o d o l o g i s c h e A r b e i t e n / R e v i e w s a n d M e t h o d o l o g y o f R e s e a r c h

  Stanisław Roszak, Globalisierung in der Frühen Neuzeit - Zwischen universaler und nationaler Kultur, s. 95
  Roman Czaja, Das mittelalterliche Livland in polnischer Forschung, s. 107
  Paweł A. Jeziorski, Das Projekt des historisch-geographischen Lexikons von Polnisch Livland bis 1772, s. 115
  Kaspars Zellis, Probleme der Geschichte Lettlands. Der I. Kongress der Historiker Lettlands, s. 129

  D y s k u s j e , p o l e m i k i , a r t y k u ł y   r e c e n z y j n e / D i s k u s s i o n , P o l e m i k , R e z e n s i o n s a r t i k e l / D i s c u s s i o n   a n d   P o l e m i c s
  Zygmunt Szultka, Wokół losów szlachty lęborsko-bytowskiej w XVI-XX wieku, s. 137

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a / R e z e n s i o n e n   u n d    B u c h b e s p r e c h u n g e n / B o o k R e v i e w s   a n d   C o m m e n t s 
  Joachim Trenkner, Niemieckie lustro (Katarzyna Kącka), s. 167

  K r o n i k a n a u k o w a / Wi s s e n s c h a f t l i c h e C h r o n i k / C h r o n i c l e
  Konferenz "Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu – Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter" (Irmgard Nöbauer), s. 173
  Die Sechzehnte Tagung aus dem Zyklus "Ordines militares - Colloquia Torunensia Historica" (Piotr Gotowko), s. 179


  DO GÓRY  TOM LXXV - ROK 2010

  ZESZYT 4  SPIS TREŚCI
  INHALTSVERZEICHNIS
  CONTENTS

  A r t y k u ł y / A r t i k e l / A r t i c l e s
  Shlomo Lotan, Jerusalem in the Traditions of the Teutonic Military Order - Symbolism and Uniqueness (Jerozolima w tradycji zakonu krzyżackiego - symbolizm i wyjątkowość), s. 7
  Roman Czaja, Gesellschat und Landesherr im Ordensland Preußen zu Beginn des 15. Jahrhunderts (Społeczeństwo i władca kraju w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach na początku XV wieku), s. 19
  Claudia Drese, "...was für ein blutbad wäre nicht zu sorgen?" Zu den Streitigkeiten in Danzig 1674/1675 oder: Ägidius Strauch, ein in Wittenberg geprägter Lutheraner ("...was für ein blutbad wäre nicht zu sorgen?" Przyczynek do sporów w Gdańsku w latach 1674-1675 albo: Idzi Strauch, luteranin ukształtowany w Wittenberdze), s. 33
  Magdalena Niedzielska, Opposition als Elite und Gegen-Elite. Die liberale Gruppierung in der Provinz Preußen in der ersten Häl? e des 19. Jh. (bis 1871) (Opozycja jako elita i kontrelita. Ugrupowanie liberalne w prowincji pruskiej w pierwszej połowie XIX w. (do roku 1871)), s. 51

  Ź r ó d ł a i m a t e r i a ł y / Q u e l l e n u n d Ma t e r i a l i e n / S o u r c e s a n d M a t e r i a l s
  Krzysztof Kwiatkowski, Neue Quellen aus dem Kreis des deutschen Ordens zum Krieg von 1409-1411 (Nowe źródła z kręgu zakonu krzyżackiego dotyczące wojny w latach 1409-1411), s. 67

  D y s k u s j e , p o l e m i k i , a r t y k u ł y   r e c e n z y j n e / D i s k u s s i o n , P o l e m i k , R e z e n s i o n s a r t i k e l / D i s c u s s i o n   a n d   P o l e m i c s
  Przemysław Olstowski, O rzetelną monografię mniejszości niemieckiej w Polsce przed i w trakcie wojny polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku (Zu einer fundierten Monographie der deutschen Minderheit in Polen vor und während des deutsch-polnischen Krieges im September 1939 / Seeking a reliable monograph on the German minority in Poland before and during the Polish-German war in September 1939), s. 113

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a / R e z e n s i o n e n   u n d    B u c h b e s p r e c h u n g e n / B o o k R e v i e w s   a n d   C o m m e n t s 
  Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV wiek). Centrum czy peryferie? (Anna Paulina Orłowska), s. 141
  Dariusz Aleksander Dekański, Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku. Najwybitniejsi przedstawiciele. Kierunki badań. Ośrodek naukowy (Magdalena Niedzielska), s. 143

  Na c h r u f e / O b i t u a r i e s / N e k r o l o g i
  Wspomnienie o Profesorze Juliuszu Bardachu (3 XI 1914, Odessa - 26 I 2010, Warszawa) (Stanisław Alexandrowicz), s. 153
  Pożegnanie Profesora Gerarda Labudy (1916-2010) (Marceli Kosman), s. 157


  DO GÓRY

  TOM LXXV - ROK 2010

  ZESZYT 3  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y

  Radosław Krajniak, Prepozyci krzyżackiej kapituły katedralnej w Chełmży w latach 1266-1457, s. 7
  Magda Gawinecka-Woźniak, Polsko-duńskie stosunki gospodarcze w latach 1945-1946, s. 39
  Krzysztof Halicki, Organizacja i działalność policji politycznej na Pomorzu w okresie sierpień 1920-kwiecień 1923, s. 59

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Karol Polejowski, O ustanowieniu wspólnoty między Clairvaux a Oliwą w roku 1601, s. 89
  Dymitr Wićko, Silva rerum z XVIII wieku z pamiętnikiem Michała Adama Śliźnia (1691-1752). Ze zbiorów Biblioteki Narodowej Białorusi w Mińsku, s. 99
  Miłosz Stępiński, Jesse Owens w świetle polityki informacyjnej III Rzeszy podczas XI Igrzys k Olimpijskich (na przykładzie "Pommersche Zeitung", organu NSDAP w Prowincji Pomorze), s. 111

  D  y s k  u  s  j  e ,   p  o  l  e  m  i  k  i  ,   a  r  t  y  k  u  ł  y  r  e   c  e  n  z  y  j  n  e

  Radosław Krajniak, Kilka uwag o wykazach oficjałów i otoczeniu biskupów pruskich w średniowieczu na marginesie pracy Marca Jarzebowskiego, s. 131

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Ilka Minneker, Vom Kloster zur Residenz. Dynastische Memoria und Repräsentation im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Mecklenburg (Symbolische Kommunikation und gesellschaQ liche Wertesysteme. SchriQ enreihe des Sonderforschungsbereichs 496, Bd. 18) (Anna Orchowska-Momot), s. 143
 • Krzysztof Gajdka, Literatura, propaganda, służba. Ludzie pióra w otoczeniu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku (Agnieszka Pawłowska), s. 146
 • Johann Christoph Brotze, Estonica, hrsg. v. Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires (Bogusław Dybaś), s. 148
 • Tadeusz Oracki, Wielkopolanie i Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874-1920 (Tomasz Krzemiński), s. 151
 • Ireneusz Pieróg, Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność (Zygmunt Szultka), s. 153
 • Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty-grudzień 1945), red. Beata Binaszewska, Piotr Rybarczyk (Przemysław Olstowski), s. 158

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Konferencja niemiecko-polskiej grupy dyskusyjnej do spraw edycji źródeł w Würzburgu (Alicja Borys), s. 163
  Drugie spotkanie problemowe "polonika w zbiorach państw nadbałtyckich" (Jacek Krochmal), s. 167.


  DO GÓRY

  TOM LXXV - ROK 2010

  ZESZYT 2  SPIS TREŚCI

  W   s  z  e  ś  ć  s  e  t  n  ą   r  o  c  z  n  i  c  ę   b  i  t w y   p  o  d   G  r  u  n w  a  l  d  e  m

  Alvydas Nikzentaitis, Zivile Mikailiene, Litewski Zalgiris, polski Grunwald: dwa toposy narodowe w kontekście analizy porównawczej, s. 7

  Sobiesław Szybkowski, Świadkowie przywileju wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z 28 X 1409 roku. Z badań nad prokrzyżacką orientacją wśród szlachty dobrzyńskiej w okresie wojny 1409-1411 , 23

  Krzysztof Kwiatkowski, Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce zakonu niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej, s. 47

  Adam Szweda, Uwagi o dokumentach rozejmowych i pokojowych z okresu wojny 1409-1411, s. 67

  Sławomir Jóźwiak, Jeńcy strony krzyżackiej po bitwie pod Koronowem, s. 87


  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Dariusz K. Chojecki, Jedno miasto, dwa różne światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876-1913 (część II), s. 103

  Michał Pszczółkowski, Z dziejów budowy toruńskiego kampusu uniwersyteckiego 1967–1973, s. 151

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Sławomir Zonenberg, Kronika Szymona Grunaua (Julia Możdżeń), s. 173
 • Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku, wybór, wstęp i opracowanie Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak (Jacek Wijaczka), s. 178
 • Liudvika Bysevska, 1786 metu keliones i Vilniu dienorastis / Ludwika Byszewska, Żur- nal podróży do Wilna z roku 1786, oprac. Piotr Jacek Jamski, wstęp Ewa Manikowska (Lietuvos didziuju kunigaiksciu rumu studijos, I tomas / Studia Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, tom I) (Jerzy Dygdała), s. 181

  DO GÓRY


  TOM LXXV - ROK 2010

  ZESZYT 1  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y

  Agnieszka Teterycz-Puzio - Książęta mazowieccy wobec państwa litewskiego w XIII w. - walka czy współpraca?
  Anna Mosingiewicz, Emanuel Okoń - O obrazach, skrzynce cechowej i "sztukach towarzyskich". Uwagi o kształceniu artystycznym w Toruniu i Gdańsku na marginesie działalności Christiana Ernsta Ulricha, osiemnastowiecznego malarza w Toruniu
  Dariusz K. Chojecki - Jedno miasto, dwa (różne) światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876-1913 (cz. I)
  Adam Staniszewski - Działalność Towarzystwa Szwedzko-Polskiego na tle propagandy antypolskiej w Szwecji w okresie międzywojennym

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Ewa Łączyńska - Kasa wdowia szyprów gdańskich z końca XVIII w.

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  
 • Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzami opatrzył David Frick, Bibliotheca Europae Orientalis, T. XXXII, fontes 2, "Studium Europy Wschodniej", Warszawa 2008, ss. XXXIV + 668, mapki, ilustracje (Tomasz Kempa, Toruń)
 • Kunowski Jan, Ekspedycyja inflantska 1621 roku, oprac. W. Walczak i K. Łopatecki, wstęp K. Łopatecki, Białystok 2007 (Mariusz Balcerek, Toruń)
 • Warmia w dobie "potopu" szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta, oprac. Alojzy Szorc, Irena Makarczyk, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 2008, ss. 417 (Jacek Wijaczka, Toruń)
 • Ansgar Haller, Die Ausformung der Öffentlichkeit in Danzig im 18. Jahrhundert bis zur zweiten Teilung Polens im Jahre 1793, Hamburg 2004, Verlag Dr.Kovač, ss.454 [= Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, t.42], (Włodzimierz Zientara, Toruń)
 • Andrzej Gąsiorowski, Jan Kaszubowski i służby specjalne gestapo, Smiersz, UB…, Polnord, Wydawnictwo "Oskar", Gdańsk 2008, ss. 512 (Katarzyna Kącka, Toruń)

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Międzynarodowa konferencja Unia Lubelska 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych i Rzeczpospolitej w Toruniu (Mariusz Balcerek, Toruń)
  Wileńska konferencja w rocznicę unii lubelskiej (Bogusław Dybaś, Toruń-Wiedeń)
  Konferencja o dialogu międzykulturowym w miastach Prus Królewskich (Anna Mikołajewska, Toruń)

  N e k r o l o g
  Elżbieta Zawacka (1909-2009). Pedagog-Żołnierz-Historyk (Katarzyna Minczykowska)  DO GÓRY


  TOM LXXIV - ROK 2009

  ZESZYT 1

  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Magdalena Górska - Emblematyczna dekoracja fasad kolegium jezuitów w Toruniu (1701). Antyprotestancki program według "Imago primi saeculi Societatis Iesu" (1640)
  Jan Szymański - Polsko-duński traktat koncyliacyjno-arbitrażowy z 1926 roku

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Magdalena Niedzielska - Stulecie "Zapisek Historycznych"
  Michael G. Müller - "Zapiski Historyczne" z perspektywy historiografii niemieckiej

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Michał Szulc - Spis Żydów z gdańskiej gminy Ulica Szeroka z 1809 roku

  D y s k u s j e ,   p o l e m i k i,   a r t y k u ł y   r e c e n z y j n e
  Jerzy Dygdała - Kilka uwag na marginesie edycji listów podskarbiego wielkiego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego z początków XVIII wieku
  Przemysław Olstowski - W sprawie tragicznych wydarzeń 3-4 września 1939 r. w Bydgoszczy

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Universität und Gesellschaft. Festschrift zum 550-Jahrfeier der Universität Greifswald 1456-2006, Bd. I, Die Geschichte der Fakultäten im 19. und 20. Jahrhundert, s. 602, Bd. II. Stadt-Region-Staat im Auftrag der Universität herausgegeben Dirk Alvermann, Karl-Heinz Spiess, Redaktion Ralf-Gunnar Werlich, Hinstorff Verlag, Rostock 2006 s. 374. [ss. 976] (Włodzimierz Stępiński, Tomasz Ślepowroński, Szczecin)
 • O kondycji Niemiec. Tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku, oprac. Joanna Jabłkowska i Leszek Żyliński, Poznań 2008, ss. 574 (Sylwia Grochowina, Toruń)
 • Radosław Skrycki, Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku, Warszawa 2008, 170 ss., 8 ryc., 22 repr., 7 tab. (Jarosław Łuczyński, Toruń)
 • Andrzej Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, t. 1 - Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, ss. 368; t. 2 - Słownik, Olsztyn 2003, ss. 334+XLVIII (ilustr. na wklejkach); Andrzej Kopiczko, Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Olsztyn 2003, ss. 128; Wojciech Zawadzki, Duchowieństwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbląskiej w latach 1821-1945, Olsztyn 2000, ss. 412 (ilustr. w tekście) (Krzysztof R. Prokop)
 • Krzysztof Rafał Prokop, Ksiądz Tadeusz Glemma (1895-1958), profesor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Papieskiej Akademii teologicznej w Krakowie, Kraków 2008, ss. 278 (Józef Borzyszkowski, Gdańsk)

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Konferencja o klasztorze w średniowiecznym mieście północnej Europy (Marcin Grulkowski, Gdańsk)
  Konferencja o krajobrazach miejskich strefy bałtyckiej w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (Krzysztof Kwiatkowski, Toruń)
  Jubileusz stulecia "Zapisek Historycznych" (Paweł A. Jeziorski)

  DO GÓRY


  TOM LXXIV - ROK 2009

  ZESZYT 2

  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Gintautas Sliesoriunas - Czy tak zwane postanowienie wileńskie mogło zostać uchwalone w 1701 roku?, s. 7
  Janusz Czechowski - Rola Niemiec w świadomości Finów. Związki z Niemcami i propaganda niemiecka w Finlandii w latach 1917-1939, s. 31
  Arnold Kłonczyński - Starania Polski o przyjęcie planu Rapackiego w Szwecji, Danii i Norwegii w latach 1957-1960, s. 45

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Karol Łopatecki - Plan przebudowy twierdzy w Tykocinie z 1708 roku, s. 63
  Krzysztof Bielawny - Życie religijne w powiecie nidzickim w latach 1945-1965, s. 77

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Ks. Jerzy Wojciech Heide, Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archiprezbiterialnego, wydał krytycznie Carl Peter Woelky, przełożył bp Julian Wojtkowski (Krzysztof R. Prokop), s. 97
 • Józef Trypućko, Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali / The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Library in Uppsala, uzupełnił Michał Spandowski, opracowali Michał Spandowski, Sławomir Szyller / extended and completed by Michał Spandowski, edited by Michał Spandowski, Sławomir Szyller, t. 1: Wstęp. Rękopisy. Inkunabuły / Vol. 1: Introduction. Manuscripts. Incunabula; t. 2: Druki XVI-XVII w. / Vol. 2: The 16th and 17th Century Books, Uppsala Universitetsbibliotek, Biblioteka Narodowa; t. 3: Indeksy / Vol. 3: Indexes, (Vol. 1-3 = Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, Vol. 41) (Teresa Borawska), s. 101
 • Piotr Oliński, Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo), (Beata Możejko), s. 107
 • Magdalena Satora, Społeczny odbiór procesu i upadku zakonu Templariuszy we Francji w pierwszej połowie XIV wieku (Karol Polejowski), s. 115
 • Szkice z dziejów Prus Królewskich XVI-XVIII wieku. Gospodarka-Społeczeństwo-Kultura, red. Józef Włodarski (Anna Stachowska), s. 117
 • Mathias Niendorf, Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569-1795) (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 3) (Ewa Dubas-Urwanowicz), s. 122
 • Anna Maria Forssberg, Att halla folket pa gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680 [Utrzymać poddanych w dobrym nastroju. Rozpowszechnianie informacji, propaganda wojenna i mobilizacja w Szwecji, 1655-1680] (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 80) (Gabriela Majewska), s. 126
 • Janusz Jasiński, Michał Kajka 1858-1940. Życie-spuścizna literacka-rodzina-polemiki-wiersze (Tomasz Krzemiński), s. 131
 • Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metu) nariu biografinis žodynas, sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis (Didysis Lietuvos parlamentaru biografinis žodynas, T. 2), Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla; Lietuvos Respublikos Seimu I (1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927), IV (1936-1940) nariu biografinis žodynas, sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis (Didysis Lietuvos parlamentaru biografinis žodynas, T. 3) (Grzegorz Błaszczyk), s. 134
 • Erik Dahlberg, Polska ubatar i Mariefred. En nästan okänd episod fran andra världskriget [Polskie okręty podwodne w Mariefred. Prawie nieznany epizod z II wojny światowej] (Adam Staniszewski), s. 140

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Konferencja o historii wojskowej Prus (Krzysztof Kwiatkowski), s. 145
  Konferencja w rocznicę "rzezi gdańskiej" z 1308 roku (Krzysztof Kwiatkowski), s. 151

 • DO GÓRY


  TOM LXXIV - ROK 2009

  ZESZYT 3

  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Krzysztof Kwiatkowski - Okoliczności wypowiedzenia wojny królowi polskiemu Władysławowi II przez wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego Ulricha von Jungingen w sierpniu 1409 roku , s. 7
  Katarzyna Kolendo-Korczak - Propaganda reform burmistrza Henryka Strobanda w dekoracji Sali Rady z 1603 r. w ratuszu staromiejskim w Toruniu, s. 37
  Andrzej Zaćmiński - Duchowieństwo Kościoła katolickiego w województwie bydgoskim wobec "wyborów" do Sejmu PRL z 26 X 1952 roku, s. 61

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Mariusz Balcerek - Liczebność, skład i szyk wojska hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza w bitwie pod Kircholmem na ordre de bataille Erika Dahlberga, s. 77
  Miłosz Stępiński - Piłka nożna na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku (w świetle "Albumu Olimpijskiego" - Olympia 1936. Die olympischen Spiele 1936), s. 95

  D y s k u s j e ,   p o l e m i k i,   a r t y k u ł y   r e c e n z y j n e
  Przemysław Wiszewski - Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem historii, s. 119
  Przemysław Olstowski - Endecja wobec rządów pomajowych na Pomorzu w latach 1926-1939, s. 127

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Henryk Baranowski, Bibliografia Wilna. Tom III (za lata 1999-2005 oraz uzupełnienia) przy współpracy Jolanty Goławskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Marceli Kosman), s. 141
 • Tradycje gdańskiej humanistyki, red. Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Instytut Kaszubski w Gdańsku (Piotr Hübner), s. 143
 • Beata Możejko, Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów (1468--1516), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (Roman Czaja), s. 145
 • Andrej Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century (Södertörn Doctoral Dissertations 4), Södertörns högskola (Mathias Niendorf), s. 148
 • Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699), opr. Bogdan Lisiak SJ przy wsp. Ludwika Grzebienia SJ, (Źródła do dziejów kultury. Kroniki i Listy, nr 1, red. Andrzej Paweł Bieś SJ i Ludwik Grzebień SJ), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo WAM (Sławomir Kościelak), s. 150
 • Bogdan Lisiak, Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce XVII wieku (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, red. Andrzej Paweł Bieś SJ i Ludwik Grzebień SJ, t. 15), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo WAM, (Sławomir Kościelak), s. 155
 • Jens Boysen, Preußische Armee und polnische Minderheit. Royalistische Streitkräfte im Kontext der Nationalitätenfrage des 19. Jahrhunderts (1815-1914) (Jan Rydel), s. 159
 • Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Wydawnictwo DiG (Kazimierz Wajda), s. 161
 • E. Mironowicz, S. Tokć, R. Radzik, Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku (Dorota Michaluk), s. 164

  N e k r o l o g i
  Wspomnienie o Profesorze Stefanie Cackowskim (Agnieszka Zielińska), s. 169
  TOM LXXIV - ROK 2009

  ZESZYT 4

  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Ewa Łączyńska - "Mein Leib ruht in der Gruft, bis Jesus ihn verkläret..." Z dziejów samopomocy w cechu szyprów gdańskich w XVIII wieku, s. 7
  Adam Staniszewski - Szwecja wobec koncepcji Związku Bałtyckiego w latach 1920-1925 , s. 19
  Sławomir Kamosiński - Kultura techniczna pracowników przemysłu w okresie PRL na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego, s. 39

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Marta Grzechnik - Główne tendencje szwedzkiej historiografii dotyczącej regionu Morza Bałtyckiego po roku 1989, s. 59

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Karol Łopatecki - Między włoską a holenderską sztuką fortyfikacyjną. Plan rozbudowy Brześcia Litewskiego w świetle Geometrisch Plan der Statt Brzesche in Littawen z 1657 roku, s. 77
  Agnieszka Zielińska - Gospodarstwo domowe mieszkańców Torunia w pierwszej połowie XIX wieku. Przyczynek do badań demograficznych nad rodziną, s. 95
  Wojciech Wichert - Propaganda "rewolucji narodowej" w służbie Trzeciej Rzeszy. Obchody trzeciej rocznicy przejęcia władzy przez Hitlera w Berlinie w świetle "Pommersche Zeitung", regionalnego organu prasowego NSDAP, s. 117

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen (Katarzyna Kącka), 147
 • Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561-1795, hrsg. v. Erwin Oberländer, Volker Keller (Bogusław Dybaś), s. 150
 • Vita Zelče, Vineta Sprugaine, Marginalas jeb 1376. fonds [Marginalia lub zespół 1376] (Vestures Avoti IV) (Paweł A. Jeziorski), s. 155
 • Między Wilnem a Białymstokiem. 50-lecie śmierci Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, red. Tadeusz Kasabuła, Jan Jerzy Milewski (Marceli Kosman), s. 160
 • Dieter Schenk, Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, tłum. Krzysztof Jachimczak (Sylwia Grochowina), s. 163

 • DO GÓRY


  TOM LXXIII - ROK 2008

  ZESZYT 4

  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Adam Kucharski - Doświadczenia przyszłego starosty człuchowskiego i kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła z młodzieńczej peregrynacji po Europie (1684-1687)
  Tomasz Łaszkiewicz - Przeobrażenia społeczno-gospodarcze ziemiaństwa pomorskiego po I wojnie światowej, na przykładzie rodziny Sikorskich z Wielkich Chełmów
  Paweł Migdalski - Wizyta papieża Jana Pawła II w Szczecinie 11 czerwca 1987 r. w świetle prasy

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Jürgen Heyde - Kraje bałtyckie w epoce nowożytnej w świetle polskich badań
  Arkadiusz Janicki - Historia regionu bałtyckiego w XIX i pierwszej połowie XX wieku w świetle historiografii polskiej. Stan badań - aspekty - tendencje badawcze

  Ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Sławomir Jóźwiak, Waldemar Rozynkowski - Porządek liturgiczny na zamku w Malborku w pierwszej połowie XV wieku. Źródło do dziejów liturgii w zakonie krzyżackim
  Dorota Samborska-Kukuć - Wydarzenia 1863 roku w Inflantach Polskich w relacjach i wspomnieniach

  D y s k u s j e ,   p o l e m i k i,   a r t y k u ł y   r e c e n z y j n e
  Aleksander Klemp - Uwagi o edycji lustracji województwa pomorskiego z 1765 roku

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Zigmantas Kiaupa, Jurate Kiaupiene, Albinas Kuncevičius, Historia Litwy od czasów najdawniejszych do 1795 roku, tłum. Piotr Grablunas, Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Rafał Witkowski, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 388, ilustracje, mapy (Tomasz Kempa, Toruń)
 • Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig paverkan, red. Barbara Törnquist - Plewa, Centre for Languages and Literature, Slavica Lundensia vol 23, Lund 2007, ss. 324. (Arnold Kłonczyński, Gdańsk)
 • Zygmunt Iwicki, Nekropolia oliwska, Fundacja Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 2004, ss. 2004, il. 61 (Krzysztof R. Prokop, Gliwice)
 • G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich, t. 2, Od Krewa do Lublina, cz. I, Poznań 2007, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 935, bibl., tabele (Henryk Wisner, Warszawa)
 • Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Pod redakcją Ewy Dubas - Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, ss. 463 (Marceli Kosman, Poznań)
 • Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, red. M. Nagielski, Warszawa 2007, ss. 358 (Mariusz Balcerek, Toruń)
 • Kyra T. Inachin, Nationalsaat und regionale Selbstbehauptung. Die preußische Provinz Pommern 1815-1945, Quellen und Studien aus den Landesarchiven Mecklenburg-Vorpommerns, hrsg. v. Andreas Röpke, Martin Schoebel, Bd. 7, Bremen 2005, Edition Temmen, s. 400 , tabele (Włodzimierz Stępiński, Szczecin)
 • A. Romanow, "Pielgrzym" pelpliński w latach 1869 - 1920, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk - Pelplin 2007, ss. 263 (Szczepan Wierzchosławski, Toruń)
 • Polska - Szwecja w XX wieku. Wpływy i inspiracje. Studia pod redakcją Jana Szymańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 163, ISBN 978-83-7326-440-3 (Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Toruń)
 • Sylwia Grochowina, Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 (obszar II RP), Toruń 2008, ss. 229 (Katarzyna Kącka, Toruń)
 • Adam Makowski, Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950-1960, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ss. 386 (Ryszard Sudziński, Toruń)
 • Hans-Christian Petersen: Bevölkerungsökonomie - Ostforschung - Politik. Eine biographische Skizze zu Peter-Heinz Seraphim (1902-1979). Osnabrück: fibre 2007. 405 S. (=Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau; Bd. 17) (Markus Krzoska, Gießen)

  K r o n i k a  n a u k o w a
  Łatgalski kongres w Dyneburgu/Daugavpils (Paweł Jeziorski, Toruń)

  N e k r o l o g i
  Ryszard Julian Kabaciński (1940-2007) - badacz przeszłości Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (Marek G. Zieliński, Bydgoszcz)

 • DO GÓRY


  TOM LXXIII - ROK 2008

  ZESZYT 2-3

  Zeszyt wydany z okazji stulecia "Zapisek Historycznych"

  SPIS TREŚCI

  W s t ę p
  * * *

  Mati Laur - Historiografia estońska a historia strefy bałtyckiej
  Ilgvars Misans - Między nauką, ideologią i polityką. Historiografia na Łotwie po 1991 roku
  Alvydas Nikžentaitis - Nauka historii na Litwie między tradycją a wyzwaniami nowoczesności
  Henadz Sahanowicz - Białoruskie badania nad historią krajów bałtyckich
  Harm von Seggern - Badania nad historią strefy Morza Bałtyckiego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii 1998-2008
  Ralph Tuchtenhagen - Hamburg jako centrum badań nad regionem Morza Bałtyckiego
  Jens E. Olesen - Uniwersytet w Greifswaldzie - centrum badań nad regionem Morza Bałtyckiego o długiej i bogatej tradycji
  Edward Włodarczyk - Badania na dziejami strefy bałtyckiej w szczecińskim środowisku historycznym po 1945 roku
  Grzegorz Błaszczyk - Poznań jako ośrodek badań historycznych strefy Morza Bałtyckiego
  Edmund Kizik - Gdański ośrodek badań historycznych - stan i perspektywy
  Grzegorz Jasiński - Badania regionalne na Warmii i Mazurach - zarys problematyki
  Michał Targowski - Strefa bałtycka w badanich toruńskiego środowiska historycznego po 1945 roku

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Ilona Zaleska - Ks. Stanisław Kujot a sprawy społeczno-polityczne
  Sylwia Grochowina - Niemieckie życie kulturalne w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Struktura organizacyjna

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Kornelia Kończal - Co dwa stopnie, to nie jeden. Kronika (nie)obecności miejsc pamięci w badaniach historycznych

  D y s k u s j e ,   p o l e m i k i,   a r t y k u ł y   r e c e n z y j n e
  Stanisław Salmonowicz - Prusy w historiografii angielskiej

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Mitteleuropäische Grenzräume, Bd. 3 (Chemnitzer Europastudien), hrsg. v. Hendrik Thoß, Berlin 2006 (Wiesław Sieradzan, Toruń)
 • Sylvain Gouguenheim, Les chevaliers teutoniques, Éditions Tallandier, Paris 2007, ss. 775, ISBN 978-2-84734-220-8 (Sławomir Jóźwiak, Toruń)
 • Maciej Dorna, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309. Studium prozopograficzne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, mapy, indeksy, Zsfg. (Radosław Biskup, Radosław Krajniak, Toruń)
 • Waldemar Rozynkowski, Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego, Malbork 2006, ss. 302 (Jan Walkusz, Lublin)
 • Robert Zagolla, Folter und Hexenprozess. Die strafrechtliche Spruchpraxis der Juristenfakultät Rostock im 17. Jahrhundert, (= Hexenforschung, t. 11), Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2007, ss. 527 (Jacek Wijaczka, Toruń)
 • Jeanete Falcke, Studien zum diplomatischen Geschenkwesen am brandenburgisch-preußischen Hof im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin 2006, ss. 361; 37 ilustracji; wyd. Duncker & Humbolt - Berlin (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 31) (Edmund Kizik, Gdańsk)
 • Indrek Jürjo, Aufklärung im Baltikum. Leben und Werk des livländischen Gelehrten August Wilhelm Hupel (1737-1819). (Quellen und Studien zur Baltischen Geschichte, Herausgegeben im Auftrag der Baltischen Historischen Kommission von Paul Kaegbein und Gert von Pistohlkors, Band 19), Böhlau Verlag Köln ˇWeimar ˇWien 2006, ss.4 nlb. +466 (Henryk Rietz, Olsztyn)
 • Carl Emil Vogt, Nansens Kamp. Mot hungersnoden i Russland 1921-1923, Aschehoug, Oslo 2007, 346 stron (Marta Magdalena Stachurska, Oslo)
 • Thorsten Borring Olesen, Paul Villaume, Dansk Udenrigspolitiks Historie, Bind 5: I blokopdelingens tegn, 1945-1972, Gyldendal Leksikon, Kobenhavn 2005, ss. 808 (Magda Gawinecka-Woźniak, Toruń)

  N e k r o l o g i
  Zmarł Profesor Edmund Cieślak (Jacek Staszewski)
  Brigitte Poschmann (1932-2008) (Janusz Małłek)
  Jan Seredyka (1928-2008) (Marceli Kosman)

  Zeszyt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  oraz
  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie


 • TOM LXXIII - ROK 2008

  ZESZYT 1


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Maciej Dorna - Przywilej kruszwicki Konrada Mazowieckiego z czerwca 1230 roku. Przyczynek do genezy państwa krzyżackiego w Prusach, s. 7
  Udo Sträter - Przez Gdańsk do Wittenbergi: Abraham Calov (1612-1686) jako teolog luterańskiej ortodoksji, s. 37
  Adam Staniszewski - Współpraca obywateli szwedzkich z polskim podziemiem w l atach 1939-1942, s. 59
  Krystyna Pirogowicz - Co się stało z Raoulem Wallenbergiem? Losy zaginionego dyplomaty w świetle najnowszych badań, s. 83

  A n a l i z y   ź r ó d ł o z n a w c z e ,   ź r ó d ł a   i   m a t e r i a ł y
  Agnieszka Gut - Dokumenty dla klasztoru cysterskiego w Bukowie Morskim do 1316 r., s. 97
  Bogdan Chrzanowski - Tajna Organizacja "Gryf Pomorski" a Polskie Państwo Podziemne. Nieznany dokument Delegatury Rządu RP na Kraj, s. 139

  D y s k u s j e ,   p o l e m i k  i  i   a r t y k u ł y   r e c e n z y j n e
  Mateusz Goliński - Wokół problemu wody i odpadów w dawnych miastach, s. 145

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie. Zbiór studiów pod redakcją Lecha Zielińskiego i Marka Chamota (Przemysław Olstowski), s. 161
 • Andrzej Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243-1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo-wierni (Wiesław Długokęcki), s. 167
 • Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, hrsg v. Ralf G. Päsler (Jarosław Wenta), s. 171
 • Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg. Nebst Beschreibungen der mittelalterlichen deutschsprachigen Fragmente des ehemaligen Staatsarchivs Königsberg. Auf der Grundlage der Vorarbeiten Ludwig Deneckes erarbeitet von Ralf Päsler, hrsg v. Uwe Meves (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, Bd. 15); Ralf. G. Päsler, Deutschsprachige Sachliteratur im Preußenland bis 1500. Untersuchungen zu ihrer Überlieferung, Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas, Bd. 2 (Jarosław Wenta), s. 176
 • Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte, hrsg v. Axel E. Walther (Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas, hrsg v. Klaus Garber und Axel E. Walther Bd. 1) (Joanna Milewska-Kozłowska) 181
 • Litwa w epoce Wazów, pod red. Wojciecha Kriegseisena i Andrzeja Rachuby (Marceli Kosman), s. 187
 • Samuel Wilhelmi, Collectanea. Marienburg in schwerer Zeit. Aufzeichnungen eines preussischen Buergermeisters zwischen 1696 und 1726. Nach der Auswahl von Robert Toeppen. Neu ediert von Rainer Zacharias. Unter Mitwirkung von Reinhard Wenzel (Preussen unter Nachbarn. Studien und Quellen, Bd. 7), hrsg v. Hans Rothe und Silke Spieler (Sławomir Kościelak), s. 189
 • Teresa Ewa Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski (1865-1935). Polityk-wydawca- -dziennikarz (Tomasz Krzemiński), s. 195

  K r o n i k a
  Jubileusz Profesora Mariana Biskupa (Paweł A. Jeziorski, Katarzyna Minczykowska), s. 199
  Międzynarodowa konferencja o Księstwie Kurlandii i Semigalii w Ventspils (Mariusz Balcerek), s. 202
  IV Polsko-niemieckie seminarium Wrocław-Halle "Gdańsk w czasach nowożytnych: Między luterańską ortodoksją a wielością wyznań w Wolnym Mieście" (Joanna Jabłońska), s. 204
  W trzechsetlecie konwencji w Altranstädt (Robert Kołodziej), s. 209

  N e k r o l o g i
  Jan Pakulski (1941-2008) (Adam Szweda), s. 213


 • DO GÓRY


  TOM LXXII - ROK 2007

  ZESZYT 4

  350-LECIE TRAKTATU WELAWSKO-BYDGOSKIEGO


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Jacek Wijaczka - Sukces czy klęska? Traktat welawsko-bydgoski z 1657 roku, s. 7
  Andrzej Kamieński - Początki suwerenności Hohenzollernów brandenburskich w Prusach Książęcych, s. 23

  * * *

  Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda - Nazwy pomieszczeń zamku malborskiego w instrumentach notarialnych z końca XIV - pierwszej połowy XV wieku, s. 41
  Jan Szymański - Polsko-norweski traktat o koncyliacji, arbitrażu i postępowaniu sądowym z 1929 roku, s. 57
  Agnieszka Stpiczyńska - Z problematyki Kół Księży "Caritas" w województwie bydgoskim w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX stulecia, s. 71

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Wojciech Piasek - Polityka historyczna i historiografia w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych, s. 93

  Ź r ó d ł a     i   m a t e r i a ł y
  Konrad Bobiatyński - Nieznana relacja hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Paca na temat jego polityki wobec planów interwencji szwedzkiej w Prusach Książęcych w latach 1677-1679, s. 101
  Adam Szymanowicz - Kurt Obitz i Konfederacja Bałtycka jako obiekt zainteresowań Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, s. 113

  D y s k u s j e   i   p o l e m i k i
  Maciej Ptaszyński - Reprezentacja pobożności. O syntezie pomorskiej sztuki protestanckiej, s. 131

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, opracowanie Vytautas Alisauskas, Liudas Jovaisa, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligius Raila , przekł. P. Bukowiec, B. Kalęba, B. Piasecka (Mathias Niendorf, Kilonia), s. 143
 • Nationale Geschichtskulturen - Bilanz, Ausstrahlung, Europabezogenheit. Beiträge des internationalen Symposions in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, vom 30. September bis 2. Oktober 2004, hrsg. v. Heinz Duchhardt (Tomasz Kizwalter, Warszawa), s. 146
 • Das Thema "Preussen" in Wissenschaft und Wissenschaftspolitik des 19. und 20. Jahrhunderts, hrsg. von Wolfgang Neugebauer (Stanisław Salmonowicz, Toruń), s. 150
 • Kartografia. Katalog zbiorów kartograficznych Muzeum Zamkowego w Malborku (oprac. Artur Dobry)(Jarosław Łuczyński, Toruń), 154
 • Dzieje Żukowa, pod red. B. Sliwińskiego; Historia Redy, pod red. J. Tredera (Edward Włodarczyk, Szczecin), s. 157
 • Gerard Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Tom I: Czasy średniowieczne (Marceli Kosman, Poznań), s.161
 • Krzysztof Kopiński, Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu (Roman Stelmach, Wrocław), s. 165
 • Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1570 roku, wyd. Jacek Wijaczka (Radosław Biskup, Toruń), s. 169
 • Hans-Jürgen Bömelburg, Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa. Das polnische Geschichtsdenken und die Reichweite einer humanistischen Nationalgeschichte (1500-1700) (Jacek Wijaczka, Toruń), s. 172
 • Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, red. Włodzimierz Jastrzębski (Tomasz Łaszkiewicz, Toruń), s. 174
 • Jarosław Drozd, Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 2007 (Grzegorz Berendt, Gdańsk), s. 179
 • Zbigniew Girzyński, Towarzysze męczeńskiej drogi bł. ks. Stefana Frelichowskiego. Losy duchowieństwa diecezji chełmińskiej w latach 1939-1945 (Robert Zadura, Toruń), s. 183

  K r o n i k a
  Jedenasta Konferencja Historii Kowna (Rasa Varsackyte, Kowno, Tomasz Błaszczak, Toruń), s. 187
  Obrady czternastej konferencji z cyklu "Ordines militares - Colloquia Torunensia Historica" (Paweł A. Jeziorski, Krzysztof Kwiatkowski), s. 191
  Sesja poświęcona dwustuleciu edyktu październikowemu 1807 roku (Paweł Gut, Szczecin), s. 194

  N e k r o l o g i
  Jan Szymański (1941-2007) (Janusz Małłek, Toruń), s. 197  Zeszyt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • DO GÓRY


  TOM LXXII - ROK 2007

  ZESZYT 2-3


  SPIS TREŚCI

  Bibliografia publikacji Mariana Biskupa za lata 2002-2007 (opr. Ireneusz Czarciński)

  * * *

  Marian Biskup - Toruńskie "Zapiski Historyczne" w latach 1958-2003. Kierunki działań

  * * *

  Udo Arnold - Drogi Kolego Marianie!
  Gerard Labuda - Naukowy i społeczno-obywatelski trud Mariana Biskupa
  Stanisław Salmonowicz - Słów kilka o Marianie Biskupie
  Henryk Samsonowicz - Marian Biskup i "Zapiski Historyczne"
  Klaus Zernack - Możemy powiedzieć - byliśmy przy tym

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Aneta Niewęgłowska - Średnie szkolnictwo żeńskie w Prusach Zachodnich w latach 1807-1911
  Sławomir Kamosiński - Próby otwarcia się Polski Ludowej na międzynarodowy podział pracy. Polityka eksportowa i import licencji na przykładzie województwa bydgoskiego (1950-1980)

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Dorota Degen -"Studia Angerburgica" - głos "małych ojczyzn"
  Paweł A. Jeziorski - Projekt "Słownika historyczno-geograficznego Inflant Polskich do roku 1772". Wstępne uwagi na temat koncepcji

  Ź r ó d ł a     i   m a t e r i a ł y
  Wiesław Sieradzan - Odpowiedź na skargi skierowane przeciwko zakonowi krzyżackiemu ze strony księcia słupskiego Bogusława VIII z 1413 r.
  Wiesław Długokęcki, Dariusz Kaczor - Wilkierz gdańskiej wsi Pruszcz z 1485 roku

  D y s k u s j e   i   p o l e m i k i
  Janusz Grabowski - Potęga służb specjalnych. Rola wywiadu i kontrwywiadu państwa krzyżackiego w Prusach
  Stanisław Salmonowicz - Przestępstwo, przestępca i represja karna w nowożytnym Gdańsku
  Dariusz Kaczor - Uwagi o przestępczości i wymiarze sprawiedliwości w osiemnastowiecznym Toruniu
  Arkadiusz Janicki - Czy rzeczywiście "spojrzenie drugiej strony"? O Niemcach bałtyckich na marginesie pracy Mirosława Cygańskiego i Tadeusza Dubickiego

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Bernard Piotrowski, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej (Arnold Kłonczyński)
 • Polska-Dania w ciągu wieków, red. Jan Szamański (Janusz Małpek)
 • Wolfgang Wilhelmus, Geschichte der Juden in Pommern (Włodzimierz Stępiński)
 • Joanna Szczepankiewicz-Battek, Łużyce - przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych (Zygmunt Szultka)
 • Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis (Albina Siemieńczuk)
 • Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Teil I: 1236-1449, Teil: II: 1450-1519, hrsg. v. M. Biskup und I. Janosz-Biskupowa unter der Redaktion von U. Arnold (Tomasz Jasiński)
 • Quellen zum Leben und zur frühen Verehrung der heiligen Jutta von Sangerhausen, hg. v. Peter Gerlinghoff unter Mitwirkung v. Inge Gerlinghoff, Ulrich Hörold, Barbara Lubos-Kroll (Wiesław Sieradzan)
 • Nicolausa Volckmara Viertzig - Dialogi 1612. Źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku, wyd. Edmund Kizik (Franciszek Pepłowski)
 • Oystein Sorensen og Torbjörn Nilsson (red.), Norsk-svenske relasjoner i 200 ar (Emilia Denkiewicz-Szczepaniak)
 • Wojciech Romaniak, Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939 (Bogusław Mansfeld)
 • Kresy zachodnie i wschodnie w pracach Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1939-1945. oprac. Grzegorz Łukomski (Iwona Hofman)


  Zeszyt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  oraz
  województwo kujawsko-pomorskie

 • DO GÓRY


  ZESZYT 1


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Sławomir Jóźwiak - Liczebność konwentów zakonu krzyżackiego w Prusach w pierwszej połowie XV wieku, s. 7
  Wojciech Zawadzki - Oficjalat pomezański w latach 1601-1821 , s. 23
  Jacek Gzella - Zabór pruski jako "siła hamująca" odbudowę Polski w poglądach Władysława Studnickiego, s. 53
  Błażej Grabusiewicz - Opinia polska wobec kryzysu wiosennego 1948 roku w Finlandii, s. 65

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Stanisław Roszak - Uwagi o kulturowym podejściu do historii politycznej, s. 81

  Ź r ó d ł a     i   m a t e r i a ł y
  Natalia Śliż - Testament Piotra Kochlewskiego, sędziego ziemskiego brzeskiego z 1646 roku, s. 91
  Waldemar Grabowski - Dokumenty do historii Biura Ziem Nowych z lat 1943-1945, s. 105

  D y s k u s j e   i   p o l e m i k i
  Stanisław Salmonowicz - Refleksje o historii kultury niemieckiej, s. 127
  Piotr Korduba - W odpowiedzi na uwagi Edmunda Kizika po lekturze mojej książki, s. 145
  Edmund Kizik - O manowcach badań nad domami gdańskimi w XVI-XVIII w. Odpowiedź Piotrowi Kordubie, s. 157

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  

 • Inventing the Pasts in North Central Europe. The National Perception of Early Medieval History and Archaeology, ed. Matthias Hardt, Christian Lübke, Dittmar Schorkowitz (Marian Rębkowski), s. 173
 • Lietuvos kriksčionejimas Vidurio Europos kontekste. Die Christianisierung Litauens im mitteleuropäischen Kontext. Straipsniu rinkinys: tarptautines mokslines konferencijos, skirtos Lietuvos karaliaus Mindaugo kriksto 750-iems jubiliejiniams metams, medziaga, Vilnius, 2001 m. rugsejo 26-27 d., sudare Vydas Dolinskas, verte Klaus Berthel, Irma Daugvilaite, Irena Tumavičiute, Lietuvos dailes muziejus: Dizaino studija "Savas takas" (Marceli Kosman), s. 177
 • Ewa Piotrowska, Bernard Piotrowski, Święta Brygida Szwedzka na tle swoich czasów (Anno Waśko), s. 179
 • Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, tom I, (1526 - połowa 1528), wydali Marian Biskup, Bogusław Dybaś, Janusz Tandecki, Fontes 89, Toruń 2001, ss. 198; tom II ( lipiec 1528 - październik 1530), wydali Marian Biskup, Boguslaw Dybaś, Janusz Tandecki (Janusz Małłek), s. 186
 • Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: Henryk Łowmiański, Wchody miast litewskich; Maria Łowmiańska, Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku (Marceli Kosman), s. 188
 • Wiesław Nowosad, Archiwa szlachty Prus Królewskich (Teresa Zielińska), s. 190
 • Henryka Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku (Marceli Kosman), s. 199
 • Schimanski, Kuzorra und andere. Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichgründung und dem Zweiten Weltkrieg, hrsg. von Dittmar Dahlmann, Albert S. Kotowski, Zbigniew Karpus (Szczepan Wierzchosławski), s. 203
 • Dariusz Szudra. Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939 (Kazimierz Wajda), s. 208
 • Tomasz Rabant, Niemiecki konsulat w Toruniu w latach 1922-1939 (Marcin Kruszyński), s. 209
 • Ein Bischof vor Gericht. Der Proze? gegen den Danziger Bischof Carl Maria Splett 1946, hrsg. von Ulrich Bräuel, Stefan Samerski (Sylwia Grochowina, Toruń), s. 213

  K r o n i k a
  Konferencja "Epoka krucjat w świadomości historycznej narodów nadbałtyckich", Szawle 21-22 września 2006 r. (Piotr Oliński), s. 219
  Konferencja o życiu codziennym w nowożytnych Inflantach (Bogusław Dybaś), s. 223
  Dziewięćdziesięciolecie urodzin Profesora Gerarda Labudy (Marceli Kosman), s. 225

  * * *
  Dzieje Galicji jako problem historyczny (komunikat redakcji Kwartalnika Historycznego), s. 229

 • DO GÓRY  TOM LXXI - ROK 2006

  ZESZYT 4


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Maciej Ptaszyński - O rękę wdowy? Aspekty kariery pastorskiej i życia samotnych kobiet w księstwach Zachodniopomorskich i Meklemburgii w dobie konfesjonalizacji , s. 7
  Olga Wiśniewska - Ku powszechnemu prawu głosu w Norwegii - kampania wyborcza 1896/1897, s. 37
  Adam Szymanowicz - Działalność Ekspozytury numer 2 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego wobec ludności mazurskiej w latach trzydziestych XX wieku, s. 55

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Stefan Troebst - "Międzymorze" i "zaślubiny z morzem": mapy mentalne i polityka historyczna w Europie Środkowo-Wschodniej, s.73
  Walery W. Gonczarow, Wiera I. Matuzowa - Badania nad zakonem krzyżackim w historiografii rosyjskiej (1995-2005), s. 107

  Ź r ó d ł a     i   m a t e r i a ł y
  Edmund Kizik - Elbląska ordynacja weselna i odzieżowa z 1630 roku, s. 115

  D y s k u s j e   i   p o l e m i k i
  Stanisław Salmonowicz - O Polsce Podziemnej na Pomorzu (1939-1945), s. 125

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  
  Pommern, Skandinavien und das Baltikum. Sachthematisches Archivinventar zu den frühneuzeitlichen Beständen an Nordica, Baltica und Sueco-Pomeranica im Staatsarchiv Stettin, bearb. v. Haik Thomas Porada (Krzysztof Kopiński), s. 135
  Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, pod red. Romana Czai, Grażyny Nawrolskiej, Mariana Rębkowskiego, Janusza Tandeckiego (Renata Skowrońska-Kamińska), s. 138
  Bazylika katedralna świętych Janów w Toruniu, pod red. Mariana Biskupa (Krzysztof R. Prokop), s. 142
  Władysław Duczko, Viking Rus. Studies on the presence of Scandinavians in Eastern Europe (Piotr Pranke), s. 151
  Mario Glauert, Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527) (Wiesław Długokęcki), s. 154
  Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland, hrsg. von Radosław Biskup und Mario Glauert (Marian Dygo), s. 157
  Marzena Liedke, Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych (Tomasz Kempa), s. 160
  Urszula Augustyniak, W służbie hetmana i Rzeczpospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (Mariusz Balcerek), s. 165
  Volker Keller, Herzog Friedrich von Kurland (1569-1642). Verfassungs-, Nachfolge- und Neutralitätspolitik (Bogusław Dybaś), s. 169
  Irena Makarczyk, Tomasz Ujejski (1612-1689) biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita (Marian Pawlak), s. 173
  Die landesgeschichtliche Bedeutung der Königsberger Königskrönung von 1701, hrsg. von Bernhart Jähnig (Jacek Staszewski), s. 175
  Mapek Inglot [zapis tytułu w cyrylicy - w przygotowaniu] (Marceli Kosman), s. 176
  Andrzej Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904 (Sławomir Kalembka), s. 180
  The Hidden and Forbidden. History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940-1991. Selected Research of the Commission of the Historians of Latvia, ed. Valters Nollendorfs, Erwin Oberländer (Dorota Michaluk), s. 182
  Irmfried Garbe und Wolfgang Nixdorf (Hg.), Dom St. Nikolai Greifswald. Gemeindekirche zwischen Politik und Polemik. Studien zur Greifswalder Landeskirche und zur Wiedereinweihung des Domes 1989 (Piotr Zariczny), s. 186

  K r o n i k a
  Słupsko-szczecińska międzynarodowa konferencja o Żydach na Pomorzu Zachodnim i ich sąsiadach (Tomasz Ślepowroński), s. 191
  Dziesiąta Konferencja Historii Kowna (Tomasz Błaszczak), s. 196
  Kongresy historyków prawa krajów bałtyckich (Danuta Janicka), s. 198
  Konferencja historyczna z okazji 550-lecia Uniwersytetu w Gryfii (Paweł Migdalski), s. 199

  DO GÓRY

  TOM LXXI - ROK 2006

  ZESZYT 2-3


  SPIS TREŚCI

  Marian Biskup - W dziewięćdziesięciolecie urodzin Profesora Gerarda Labudy, s. 7 Bogdan Wachowiak - Bibliografia publikacji Gerarda Labudy za lata 1996-2006 z uzupełnieniami, s. 9

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Henryk Samsonowicz - Strefa bałtycka: jedność czy zróżnicowanie?, s. 25
  Rolf Hammel-Kiesow - Hanza i Europa, s. 39
  Michael North - "Niderlandyzacja" strefy Morza Bałtyckiego, s. 69
  Ralph Tuchtenhagen - Szwedzkie dominium maris Baltici w epoce wczesnonowożytnej, s. 81
  Edward Włodarczyk - Europejskie uwarunkowania i powiązania rozwoju gospodarczego portów południowego Bałtyku w XIX wieku (1815-1914), s. 107

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Aleksandrs Ivanovs - Zespół dokumentów "Moscowitica - Ruthenica" w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym, s. 125
  Wojciech Piasek - "Historia z treścią psychologiczną" - koncepcja klimatu kulturalnego Karola Górskiego, s. 145
  Tomasz Łaszkiewicz, Przemysław Olstowski - Refleksje na marginesie poznańskiej konferencji o nowym modelu monografii miast i syntez regionalnych, s. 155

  D y s k u s j e   i   p o l e m i k i
  Edmund Kizik - O nowożytnym domu gdańskim i sposobach jego badania. Uwagi po lekturze książki Piotra Korduby, s. 163

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  
  Deutschland, Rußland und das Baltikum. Beiträge zu einer Geschichte wechselvoller Beziehungen. Festschrift zum 85. Geburtstag von Peter Krupnikow (Bogusław Dybaś), s. 181
  Corpus Epistularum Ioannis Dantisci ed. by Jerzy Axer with collaboration of Anna Skolimowska, Part I: Ioannis Dantisci Epistulae Latinae, vol. I: Ioannes Dantiscus' Latin Letters, 1537 (Teresa Borawska), s. 186
  Land und Meer. Kultureller Austausch zwischen Westeuropa und dem Ostseeraum in der Frühen Neuzeit (Anna Sobecka), s. 189
  Stanisław Salmonowicz, W staropolskim Toruniu XVI-XVIII w. Studia i szkice (Jerzy Dygdała), s. 196
  Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa (Zygmunt Szultka), s. 198
  Jan Szeliga, Działalność kartograficzna Samuela i Jana Suchodolców w Prusach w XVII i XVIII wieku (Jarosław Łuczyński), s. 204
  Grzegorz Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) (Jarosław Kłaczkow), s. 208
  Beata Kolarz, Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922 (Krzysztof Buchowski), s. 211
  Robert Traba, "Wschodniopruskość". Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec (Józef Borzyszkowski; Magdalena Niedzielska), s. 216
  Wolfgang Gippert, Kindheit und Jugend in Danzig 1920 bis 1945. Identitätsbildung im sozialistischen und konservativen Milieu (Marek Andrzejewski), s. 228
  Waldemar Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940-1945 (Bogdan Chrzanowski), s. 230
  Elżbieta Later-Chodyłowa, Polacy i Polonia w Finlandii: dzieje Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie/Helsinkach (Błażej Grabusiewicz), s. 237

  DO GÓRY

  TOM LXXI - ROK 2006

  ZESZYT 1


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Adrian Jusupović - "Domus quondam Dobrinensis". Przyczynek do dziejów templariuszy na ziemiach Konrada Mazowieckiego, s.7
  Dariusz Poliński - Trzynastowieczne warownie krzyżackie w ziemi chełmińskiej, s. 19
  Agnieszka Chlebowska - W kręgu pomorskich neopietystów. Główne ośrodki, źródła postaw i zasad życia codziennego szlachty "przebudzonej" w pierwszej połowie XIX wieku, s. 45
  Jerzy Będźmirowski - Polska Marynarka Wojenna w latach 1945 -1991. Koncepcje rozwoju i ich realizacja , s. 65

  Ź r ó d ł a     i   m a t e r i a ł y
  Jarosław Łuczyński - Żmudź i fragment Prus na mapie Bernarda Wapowskiego ("milionówce") z 1526 r., s. 85

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Rimvydas Petrauskas - Historia a współczesność. Pierwszy zjazd historyków Litwy, s. 99
  Anna Ziemlewska - "Rozruchy kalendarzowe" w Rydze (1584 -1589), s. 107
  Ralph Schattkowsky - Kościół i naród w prowincjach wschodnich Prus w XIX wieku. Stan badań i postulaty badawcze, s. 125

  D y s k u s j e   i   p o l e m i k i
  Zygmunt Szultka - Jak prezentować przeszłość historyczną? Na marginesie pracy Johannesa Kunischa o Fryderyku II, zwanym też Wielkim, s. 145

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  
  Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci Doktor Katarzyny Cieślak (Stanisław Roszak), s. 161
  Mrągowskie Studia Humanistyczne (Andrzej Korytko), s. 164
  Elżbieta Pilecka, Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej (Edmund Kizik), s. 166
  Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1551-1557). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten (Bogusław Dybaś), s. 172
  Hans-Joachim Müller, Irenik als Kommunikationsreform. Das Colloquium Charitativum von Thorn 1645 (Stanisław Salmonowicz), s. 175
  Adam Perłakowski, Jan Jerzy Przebendowski jako podskarbi wielki koronny (1703 -1729). Studium funkcjonowania ministerium (Jerzy Dygdała), s. 177
  Gabriela Majewska, Szwecja. Kraj - ludzie - rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku (Anna Łysiak-Łątkowska), s. 182
  Erwin Oberländer, Kristine Wohlfart (hrsg.), Riga. Portrait einer Vielvölkerstadt am Rande des Zarenreiches 1857-1914 (Bogusław Dybaś), s. 185
  Elżbieta Alabrudzińska, Protestantyzm w Polsce w latach 1918 -1939 (Tadeusz Stegner), s. 188
  Jarosław Kłaczkow, Czasopiśmiennictwo protestanckie w Polsce w latach 1918 -1939 (Olgierd Kiec), s. 192
  Alfred Wysocki, Na placówce dyplomatycznej w Sztokholmie 1924 -1928. Wspomnienia (Jan Szymański), s. 195
  Ryszard Tomkiewicz, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945 -1956 (Robert Syrwid), s. 196
  Ryszard Kozłowski, Październik'56 w regionie kujawsko-pomorskim w świetle niepublikowanych źródeł PZPR (Stanisław Salmonowicz), s. 200

  K r o n i k a
  Trzynasta konferencja z cyklu: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica (Paweł A. Jeziorski, Krzysztof Kwiatkowski), s. 203
  Międzynarodowa konferencja poświęcona wojnom północnym (Anna Ziemlewska), s. 205
  Konferencja naukowa w Pobierowie "Obraz wyborów w prasie na Pomorzu, Śląsku i Wielkopolsce w XIX i XX w." (Tomasz Krzemiński), s. 206
  Konferencja naukowa "Historia Norwegii i wzajemne relacje między Polską a Norwegią 1905 -2005" (Magda Gawinecka), s. 208
  Toruńskie międzynarodowe sympozjum naukowe "Polska - Litwa" (Jarosław Centek, Maciej Krotofil), s. 210

  N e k r o l o g i
  Zmarł Profesor Józef Andrzej Gierowski (Jacek Staszewski), s. 213
  Jerzy Serczyk (1927-2006) (Andrzej Tomczak), s. 215

  * * *
  Instrukcja dla autorów, s. 221

  DO GÓRY  TOM LXX - ROK 2005

  ZESZYT 4


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Stephen C. Rowell - Procesy rozwoju i zaniku kultu świętych na Litwie i w Polsce w drugiej połowie XV wieku, s. 7
  Sławomir Kościelak - Reformacja w małych miastach województwa pomorskiego. Próba podsumowania, s. 27
  Tomasz Krzemiński - Między solidaryzmem a emancypacją. Wiktor Kulerski w wyborach do parlamentu Rzeszy w 1903 roku, s. 55

  Ź r ó d ł a     i   m a t e r i a ł y
  Ryszard Kozłowski - Akcja "X2". Obóz pracy sióstr zakonnych w Dębowej Łące (1954-1956), s. 73

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Marceli Kosman - Parlamentaryzm Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle najnowszych badań, s. 91

  D y s k u s j e   i   p o l e m i k i
  Mariusz Balcerek, Jarosław Centek, Krzysztof Kwiatkowski, Michał Paradowski - O wojnach w Prusach, s. 109
  Krzysztof R. Prokop - O prozopografii duchowieństwa parafialnego Pomorza Nadwiślańskiego w dobie saskiej i stanisławowskiej, s. 127

  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  
  Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussens (Bibliografia historii Pomorza Gdań-skiego i Prus Wschodnich) 1981-1986, 1997 (Ireneusz Czarciński), s. 141
  Ostmitteleuropa im 14.-17. Jahrhundert - eine Region oder Region der Regionen? (Bogusław Dybaś), s. 142
  Kosznajderia - kraina i ludzie między Chojnicami a Tucholą (Tomasz Łaszkiewicz)s. 144
  Identitätenwandel und nationale Mobilisierung in Regionen ethnischer Diversität. Ein regio-naler Vergleich zwischen Westpreußen und Galizien am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts (Mieczysław Wojciechowski), s. 148
  Klaus-Peter Kirstein, Die lateinischen Patriarchen von Jerusalem. Von der Eroberung der Heiligen Stadt durch die Kreuzfahrer 1099 bis zum Ende der Kreuzfahrerstaaten 1291 (Krzysztof R. Prokop) , s. 150
  Wiesław Długokęcki, Elita władzy miasta Malborka w średniowieczu (Roman Czaja), s. 153
  Rimvydas Petrauskas, Lietuvos didumomen? (Sobiesław Szybkowski), s. 155
  Juhan Kreem, The town and its lord: Reval and the Teutonic Order in the fifteenth century (Roman Czaja), s. 160
  "...in nostra Livonia" (Tomasz Kempa), s. 162
  St. Hedwig's Roman Catholic Cemetery Barry's Bay Ontario (Władysław Szulist),s. 166
  Ewa Skorupa, Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim 1871-1914 "O podburzanie do gwałtów" (Grażyna Gzella), s. 167
  Szczepan Wierzchosławski, Ignacy Łyskowski 1820-1886. Polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu (Mieczysław Wojciechowski), s. 170
  Stephan Wolting, Bretter, die Kulturkulissen markierten. Das Danziger Theater am Kohlen-markt, die Zoppoter Waldoper und andere Theaterinstitutionen im Danziger Kulturkos-mos zur Zeit der Freien Stadt und in den Jahren des Zweiten Weltkriegs (Marek Andrze-jewski; Peter Oliver Loew), s. 172

  K r o n i k a
  Konferencja poświęcona problemom oczyszczania miast środkowoeuropejskich w średniowieczu i czasach nowożytnych (Adam Wizimirski, Anna Gładysz), s. 179
  Spotkanie autorów piątego tomu "Historii Pomorza" w Szczecinie (Tomasz Krzemiński), s. 181
  Pierwszy zjazd Towarzystwa Naukowego Davida Meviusa (David Mevius Gesellschaft), Wismar 27-28 maja 2005 roku (Paweł Gut), s. 182

  N e k r o l o g
  Waldemar Michowicz (1929-2005) (Mariusz Wołos), s. 185

  DO GÓRY  TOM LXX - ROK 2005

  ZESZYT 2-3


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Bernard Piotrowski - Droga Norwegii do niepodległości. Podstawy prawno-państwowe i polityczne, s. 7
  Olga Wiśniewska - Struktura i funkcje faktorii handlowych w północnej Norwegii w drugiej połowie XIX wieku (na przykładzie osady Havnnes w Troms), s. 29
  Emilia Denkiewicz-Szczepaniak - Stosunki polityczne i gospodarcze Polski z Norwegią w latach 1918-1926, s. 51
  Jan Szymański - Wizyta ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego w Norwegii 17-19 VII 1930 roku, s. 79

  * * *

  Wojciech Jóźwiak - Prokuratorstwo krzyżackie w Pieniu w ziemi chełmińskiej (1414-1422). Powstanie - funkcjonowanie - likwidacja, s. 95
  Konrad Bobiatyński - Dyneburg i Inflanty Polskie podczas wojny Rzeczypospolitej z Mo-skwą w latach 1654-1655, s. 107


  Ź r ó d ł a     i     m a t e r i a ł y
  Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda - List starosty bydgoskiego Janusza Brzozogłowego do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra z 27 maja 1418 roku. Przyczynek do przygranicznych stosunków polsko-krzyżackich w końcu drugiej dekady XV wieku, s. 125
  Wiesława Kwiatkowska - Stan registratur parafialnych w ewangelickiej diecezji (superintendenturze) toruńskiej w świetle protokołów wizytacyjnych z lat 1840-1916 , s. 135

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Paul Kaegbein - Bibliografie historii krajów bałtyckich w przeszłości i teraźniejszości, s. 149
  Stanisław Salmonowicz - Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek". Uwagi o dorobku badawczym w piętnastolecie istnienia, s. 155


  R e c e n z j e   i   o m ó w i e n i a  
  Die baltischen Staaten im Schnittpunkt der Entwicklungen. Vergangenheit und Gegenwart (Bogusław Dybaś)
  Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze (Gerard Kucharski) Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo - społeczeństwo - kultura (Bogdan Wachowiak)
  Latvijas viduslaiku pilis I.-III. (Marian Arszyński)
  Imago Lithuaniae - Mapy i dokumenty Wielkiego Księstwa Litewskiego ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego (Jarosław Łuczyński)
  Hugo G. Bertram, Wolfgang La Baume, Otto Klöppel, Das Weichsel-Nogat-Delta. Beiträge zur Geschichte seiner landwirtschaftlichen Entwicklung, vorgeschichtlichen Besiedelung und bäuerlichen Haus- und Hofanlage (Wiesław Długokęcki)
  Bernhard Demel, Der Deutsche Orden im Spiegel seiner Besitzungen und Beziehungen in Europa (Marian Biskup)
  (Paweł A. Jeziorski)
  William Urban, The Teutonic Knights. A military History (Wiesław Sieradzan)
  Susanne Rau, Geschichte und Konfession. Städtische Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur im Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung in Bremen, Breslau, Hamburg und Köln (Rafał Rumiński)
  Aleksandrs Ivanos, Anatolijs Kuz?ecovs, Dinaburga Krievijas Valsts seno aktu arh?va dokumentos (1656-1666) (Konrad Bobiatyński)
  Rafał Witkowski, Jerzy Schwengel (1697-1766). Przeor Kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła (Jarosław Wenta)
  Krzysztof Mikulski, Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku) (Andrzej Wyrobisz)
  Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe, cz. I, 1766-1768, cz. II, 1769-1772 (Józef Włodarski)
  Tamara Bairašauskait?, Lietuvos bajor? savivalda XIX a. pirmojoje pus?je (Henryk Wisner)
  Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38, Bd.4/1-2: 30. März 1848 bis 27. Oktober 1858 (Magdalena Niedzielska)
  Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, (Jerzy Domasłowski)  K r o n i k a
  Jubileusz 90-lecia urodzin profesora Juliusza Bardacha (Marceli Kosman), s. 223
  Konferencja naukowa "Średniowieczna literatura i kultura w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: trwanie i kontynuacja" (Piotr Oliński), s. 225
  Toruńska konferencja poświęcona problemom edycji źródeł z XIV-XVI wieku (Renata Skowrońska-Kamińska, Robert Ruciński), s. 227
  Konferencja "Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku - państwo czy wspólnota?" (Wioletta Zie-lecka), s. 230
  Konferencja "Białoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki" (Tomasz Błaszczak), s. 233
  Konferencja "Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939-1945)" (Katarzyna Minczykowska), s. 235


  DO GÓRY


  TOM LXX - ROK 2005

  ZESZYT 1


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Andrzej Radzimiński (Toruń) - Udział zakon krzyżackiego w procesie ewangelizacji Prus. Uwagi na podstawie ustawodawstwa synodalnego
  Jerzy Dygdała (Toruń) - Podskarbi wielki koronny Jan Ansgary Czapski - budowa pozycji społecznej i prestiżu nowego magnata w pierwszej połowie XVIII wieku
  Wojciech Skóra (Słupsk) - Pierwsze lata działalności polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1925)


  D y s k u s j e     i     p o l e m i k i
  Bogna Jakubowska (Gdańsk) - "Zum Dienste der Wahrheit…"? O studiach Jarosława Wenty nad średniowiecznym dziejopisarstwem w Oliwie
  Jarosław Wenta (Toruń) - Odpowiedź Bognie Jakubowskiej
  Paweł Gut (Szczecin) - "Finis coronat opus". Synteza dziejów Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XVII i XVIII wieku
  Janusz Kutta (Bydgoszcz) - Uwagi na temat książki o Władysławie Raczkiewiczu


  R e c e n z j e    i    o m ó w i e n i a
  Olsztyn 1353 - 2003 (Edward Włodarczyk)
  Tematy polsko-białoruskie. Historia. Literatura. Edukacja (Dorota Michaluk)
  Błażej Śliwiński, Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309 (Tomasz Jurek)
  Karol Polejowski, Geneza i rozwój posiadłości zakonu krzyżackiego na terenie Królestwa Francji do połowy XIV wieku (Sylvain Gouguenheim, Paris)
  Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku (Antoni Gąsiorowski)
  Zenobiusz Michał Bednarski, Polacy na wydziale lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889(Arkadiusz Janicki)
  Jan Lipinsky, Das Geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 und seine Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte von 1939 bis 1999. ften (Jerzy Serczyk)
  Hieronim Rybicki, Nazywano ich Słowińcami. Część druga: Wybór źródeł (Leszek Zygner)

  * * *

  Latvijas Arhivi, seria Vestures Avoti (Historische Quellen), t. I-III (Anna Ziemlewska)
  Gdańskie studia z dziejów średniowiecza, nr 9 (Janusz Tandecki)
  Maike Sach, Hochmeister und Grossfürst. Die Beziehungen zwischen dem Deutschen Orden in Preussen und dem Moskauer Staat um die Wende zur Neuzeit (Jacek Wijaczka)
  Sławomir Kościelak, Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku (Bogusław Dygdała)
  Miloš Řezník, Pomoří mezi Polske a Pruskem. Patriotismus a identity v Královských Prusech v dobe delení Polska (Hans-Jürgen Bömelburg)
  Janusz Jasiński, Między Prusami a Polską. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku (Szczepan Wierzchosławski)
  Paweł Gut, Organizacja sądownictwa w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1806/1808-1848/1849 (Stanisław Salmonowicz)
  Das Bistum Danzig in Lebensbildern. Ordinarien, Weihbischöfe, Generalvikare, apostolische Visitatoren 1922/25 bis 2000 (Marek Andrzejewski)


  K r o n i k a
  Międzynarodowe konferencja "Szlachta francuska - szlachta polska: pamięć, tożsamość, kultura" w Toruniu (Jarosław Dumanowski, Stanisław Roszak)
  Polsko-niemiecka konferencja o kościele ewangelickim na Pomorzu Szczecińskim w Kulicach k. Nowogardu (Katarzyna Sulej)
  Druga konferencja poświęcona dziejom Kurlandii, Ventspils (Bogusław Dybaś)
  Deklaracja polsko - niemiecka o niestosowaniu przemocy 1934 r. Z perspektywy Polski i Europy w siedemdziesiątą rocznicę podpisania (Jarosław Kłaczkow)


  N e k r o l o g
  Profesor Johannes Kalisch (Ralph Schattkowsky)

  DO GÓRY


  TOM LXIX - ROK 2004


  ZESZYT 4


  SPIS TREŚCI

  A  r   t   y   k   u   ł  y
  Dariusz Adam Sikorski - Uwagi o strukturze społecznej Prusów we wczesnym średniowieczu
  Sławomir Jóźwiak - Polscy i litewscy szpiedzy w Malborku w pierwszej połowie XV wieku
  Krzysztof Buchowski - Powstanie Litwy Środkowej w 1920 roku
  Elżbieta Alabrudzińska - Mniejszości religijne na terenie województw pomorskiego i gdańskiego w latach 1945-1950

  Ź r ó d ł a    i     m a t e r i a ł y
  Czesław Grajewski - Krzyżackie antyfonarze jako źródła przekazu psalmodii
  Tomasz Kempa - Listy Radziwiłłów z okresu unii lubelskiej (1568-1569)

  P r z e g l ą d y     i     m e t o d o l o g i a    b a d a ń
  Janusz Trupinda - Pieczęcie urzędników krzyżackich w Prusach. Stan badań i postulaty badawcze
  Wojciech Piasek - Metodologiczna refleksja Karola Górskiego

  D  y  s  k  u  s  j  e    i    p  o  l  e  m  i  k  i 
  Grzegorz Białuński - O Prusach, Krzyżakach i osadnictwie w Wielkiej Puszczy
  Wiesław Sieradzan - Na marginesie nowej książki Elżbiety Kowalczyk o dziejach granicy mazowiecko-krzyżackiej
  Stanisław Salmonowicz - W służbie reżimu komunistycznego. Wymiar sprawiedliwości regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1945-1956

  R e c e n z j e    i    o m ó w i e n i a
  Edition Deutschsprachigen Quellen aus dem Ostseeraum (14. - 16. Jahrhundert); Quellenvielfalt und editorische Methoden (Marek Słoń)
  Historia Torunia. Tom III, część 1: W czasach zaboru pruskiego (1793-1920) (Edward Włodarczyk)
  Józef Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna (Andrzej Romanow)
  Ole Kristian Grimnes, Sam Eyde. Den grenselose gründer (Emilia Denkiewicz-Szczepaniak)
  Markus Krzoska, Für ein Polen an Oder und Ostsee; Zygmunt Wojciechowski (1900-1955) als Historiker und Publizist (Jerzy Serczyk)
  Raimo Pullat, Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym (Jan Szymański)
  Janusz Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920-1939 (Zymunt Szultka)
  Riksarkivet, Arne Ordings dagboker, Bind I, 19. juni 1942 - 23. juli 1945 (Magda Gawinecka)
  Ryszard Techman, Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1956 (Mirosław Golon)
  Iwona Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej "Kultury" (Marceli Kosman)
  * * *
  Alois Albrecht, Norbert Buske, Bischof Otto von Bamberg. Sein Wirken für Pommern (Leszek Zygner)
  The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societes (Jan Szymański)
  Mirosław Golon, Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947 (Ryszard Michalski)


  K r o n i k a
  Sesja naukowa o rewolucji w Europie Północno-Wschodniej (Leszek Zygner)
  Konferencja w Toruniu poświęcona Karolowi Górskiemu (Eliza Dawidowicz)
  Konferencja naukowa "Prasa jako źródło do badań nad dziejami Śląska i Pomorza w XIX i XX wieku" w Krzyżowej (Tomasz Krzemiński)

  N e k r o l o g i
  Pamięci prof. Ilony Buchsteiner (1948-2003) (Włodzimierz Stępiński)
  Jan Kostrzak (1946-2004) (Jerzy Dygdała)

  DO GÓRY


  TOM LXIX - ROK 2004


  ZESZYT 2-3

  A r t y k u  ł y
  Roman Czaja - Korporacyjne formy organizacji grup rządzących w miastach nadbałtyckich w średniowieczu , s. 7
  Zbigniew Anusik - Gustaw III i baron de Breteuil. Nieznana karta z dziejów sekretnej dyplomacji w latach 1790-1792, s. 25
  Przemysław Olstowski - Kształtowanie się struktur politycznych obozu pomajowego na terenie województwa pomorskiego w latach 1926-1935. Zarys problematyki badawczej, s. 69
  Adam Makowski - Referendum z 30 czerwca 1946 r. na ziemiach zachodnich i północnych na przykładzie Pomorza Zachodniego , s. 117-138

  Ź  r   ó   d   ł   a     i     m  a  t  e  r  i  a  ł  y 
  Grzegorz Górski - Gdańsk w planach Polskiego Państwa Podziemnego, s. 139

  D y s k u s j e,   p o l e m i k i,   p r z e g l ą d y
  Henryk Wisner - Spory o Krewo, s. 169-180
  Jerzy Kłoczowski - Próba syntetycznego spojrzenia na dzieje religijne Skandynawii w XVI stuleciu, s. 181
  Bożena Katarzyna Zyśk - Synteza dziejów polityki zagranicznej Norwegii, s. 185

  R e c e n z  j e     i     o m ó  w i e n i a
  Novgorod: Markt und Kontor der Hanse, hrsg. von Norbert Angermann und Klaus Friedland, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2002 (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, hrsg. vom Hansischen Geschichtsverein, Neue Folge, Bd. LIII), ss. VIII, 246, plany w tekście (Paweł A. Jeziorski)
  Inflanty w średniowieczu. Władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów, pod red. M. Biskupa, opr. M. Arszyński, M. Biskup, R. Czaja, K. Militzer, A. Radzimiński, J. Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002, ss. 146, plany, mapy (Wiesław Długokęcki)
  Wojciech Łysiak, Zaklinanie śmierci. Śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim, Wydawnictwo "Eco", Poznań 2000, ss. 162, ilustracje (Joachim Zdrenka)
  Stanisław Cieślak SJ, Marcin Laterna SJ (1552-1598) działacz kontrreformacyjny, Wydawnictwo WAM - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Kraków 2003, ss. 400+17 ilustr. (Marceli Kosman)
  Włodzimierz Zientara, Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana ? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts, Wyd. UMK, Toruń 2003 (wydanie II), ss. 272 (Kazimierz Maliszewski)
  Andrzej Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, ss. 415 (Bogusław Dybaś)
  Servorum dei Gaudium. Das ist Treuer Gottes Knechte Freuden-Lohn. Lebensbeschreibungen aus dem Umfeld des Wismarer Tribunals, herausgegeben und kommentiert von Nils Jörn, Greifswald 2003 (Publikation des Lehrstuhls für Nordische Geschichte, Band 3), ss. 383+3 (Paweł Gut)
  Peter Oliver Loew, Danzig und seine Vergangenheit 1793-1997. Die Geschichtskultur einer Stadt zwischen Deutschland und Polen, Osnabrück 2003 (Fibre Verlag), ss. 621 (Marek Andrzejewski)
  Christian Pletzing, Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt: deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830-1871, Wiesbaden 2003 (Harrassowitz Verlag; Deutsches Historisches Institut Warschau, Bd. 13), ss. 528 (Magdalena Niedzielska)
  Ole Kristian Grimnes, Sam Eyde. Den grenselose gründer, Wydawnictwo Aschehoug & Co, Oslo 2001, ss. 479 (Emilia Denkiewicz-Szczepaniak)


  K r o n i k a 
  Pięćdziesiąt lat toruńskiej placówki Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (Tomasz Krzemiński)
  Berlińskie spotkanie niemiecko-polskiej grupy dyskusyjnej do spraw edycji źródeł (Paweł A. Jeziorski)
  Druga konferencja z cyklu "Między Zachodem a Wschodem" (Wioletta Zielecka)
  Wrocławska konferencja o relacjach między Skandynawią a Europą Środkową (Lucyna Harc)

  DO GÓRY


  TOM LXIX - ROK 2004


  ZESZYT 1

  A r t y k u  ł y
  Janusz Tandecki, Organizacja i działalność kancelarii w średniowiecznych miastach hanzeatyckich, s. 7
  Tomasz Kempa, Plany separatystycznej elekcji w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie trzech bezkrólewi po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572-1587), s. 23
  Ralph Schatkowsky, Deutsch-polnischer Mindeheitenstreit in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts, s. 63
  Jan Szymański, Polsko-szwedzki traktat koncyliacyjno-arbitrażowy z 1925 r. Geneza i znaczenie, s. 95

  Ź  r   ó   d   ł   a     i     m  a  t  e  r  i  a  ł  y 
  Marian Biskup, Wykaz krzywd i strat wyrządzonych archidiecezji gnieźnieńskiej w okręgach (komturstwach) człuchowskim i tucholskim z roku 1436, s. 111


  D y s k u s j e,   p o l e m i k i,   p r z e g l ą d y
  Zofia Maciakowska, Zasiedlenie Głównego Miasta Gdańska około 1360 roku, s. 125
  Stanisław Salmonowicz, W kręgu tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego: polscy konserwatyści Północno-Zachodniego Kraju Cesarstwa Rosyjskiego, s. 143

  R e c e n z  j e     i     o m ó  w i e n i a
  Wolter von Plletenberg und das mittelalterliche Livland (Janusz Tandecki), s. 153
  Öffentliche Komunnikation in Brandenburg/Preußen. Eine Spezialbibliographie (Grzegorz Kucharczyk), s. 154
  Das Herzogtum Kurland 1561-1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bd. 2 (Jacek Wijaczka), s. 156
  Komunnikation und Medien in Preußen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (Grzegorz Kucharczyk), 160
  Lünenburger Beiträge zur Vedutenforschung II. Beiträge zum II. Veduten-Colloquium in Lünenburg 7.-9.X.1983, III. Veduten-Colloquium in Regensburg 3.-6.X.1985 (Bogusław Dybaś), s. 163
  Klemens Bruski, Lokalne elity rycerstwa na Pomorzu Gdańskim w okresie panowania zakonu krzyżackiego, studium prozopograficzne (Janusz Tandecki), s. 166
  Juliusz Bardach, Studyi z gistryi Vâlikaga Knâstwa Litoûskaga (Marceli Kosman), s. 168
  Dirk Schleinert, Die Gutswirtschaft im Herzogtum Pommeren-Wolgast im 16. und Frühen 17. Jahrhundert (Bogdan Wachowiak), s. 169
  Ryszard Nowicki, Skórzewscy właściciele dóbr łabiszyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego Ziemiaństwa (Zygmunt Szultka), s. 174
  Filip Wolański, Europa jako punkt odniesienia dla postrzegania przestrzeni geograficznej przez szlachtę polską osiemnastego wieku w świetle relacji podróżniczych i geograficznych (Adam Kucharski), s. 176
  Marian Fryda, Wieś pomorska w pierwszym okresie panowania pruskiego na przykładzie klucza gemelskiego w powiecie człuchowskim (1772-1830) (Zygmunt Szultka), s. 179
  Marian Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim (1796-1839) (Sławomir Kalembka), 184
  Agnieszka Chlebowska, Między miłosierdziem a obowiązkiem. Publiczna opieka nad ubogimi na Pomorzu w latach 1815-1872 na przykładzie rejencji szczecińskiej i koszalińskiej (Włodzimierz Stepiński), s. 186
  Marek Żukowski, Wymiar sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1957 i jego rola w zwalczaniu opozycji (stanisław Salmonowicz), s. 190


  K r o n i k a 
  Międzynarodowa konferencja w Mahrburgu poświęcona bibliografiom Europy Środkowo-Wschodniej (Urszula Zaborska), s. 195
  Akademia letnia Instytutu Herdera w Marburgu w 2003 r. (Przemysław Olstowski), s. 197
  Lubelska konferencja o "Ostatnich obywatelach Wielkiego Księstwa Litewskiego" (Iwona Hofman), s. 200
  Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora

  DO GÓRY


  ZAMÓW ZAPISKI HISTORYCZNE - WERSJĘ PAPIEROWĄ

  Ostatnia aktualizacja: 19.01.2015 r.