Zeszyty

TOM LXXIX - ROK 2014, Zeszyt 4


Artykuły


Eugenijus Saviščevas
Influx of the “outside” nobility into Samogitia in the 16th century, s. 5 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.14]

Uladzimir Padalinski
The representation of the Grand Duchy of Lithuania in the final stage of the seym of Lublin (June–August 1569), s. 27 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.15]

Tomasz Kempa
The issue regarding “the reform of the union” of Lublin in Lithuanian policy in the period of three interregna following the death of king Sigismund Augustus (1572–1588), s. 53 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.16]

Tomasz Ambroziak
The necessity to reexamine the question of Lithuanian particularism during the reign of Sigismund III and Władysław IV, s. 89 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.17]


Źródła i materiały


Wiesław Długokęcki
Observationes ueber die Elbingsche Einlage und des Nogathstroms des Bürgermeisters Fabian Horn als Quelle zur Erkenntniss der Besiedlungs- und Wasserverhältnisse im nordöstlichen Teil des Großen Werders im 17. Jahrhundert, s. 111 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.18]

Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Antemortem documents of Eastern Orthodox and Uniate burghers of Vilnius from the first half of the 18th century, s. 143 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.19]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
O zamkach konwentualnych państwa krzyżackiego w Prusach na marginesie najnowszej książki Tomasza Torbusa, s. 173 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.20]

Tomasz Torbus
Interdyscyplinarność w badaniach nad zamkami krzyżackimi – uwagi na marginesie książki Sławomira Jóźwiaka i Janusza Trupindy „Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych”, s. 197 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.21]


Kronika naukowa


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Sprawozdanie ze zjazdu Międzynarodowej Komisji Historycznej do Badań nad Zakonem Niemieckim w Tallinnie, s. 217 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.22]

Indeksowanie i cytowania

Open Access Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS POLINDEX