Issues

Volume LXXVII - 2012, Issue 3


Articles


Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Problems of the Radziwiłłs’ with the floating to Gdańsk and Königsberg in 1733, s. 7 [DOI: ]

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
Trade and diplomatic mission of Rolf Andvord in Poland in August and September 1945, s. 23 [DOI: ]


Sources, Materials, Miscellanea


Katarzyna Pękacka-Falkowska (ORCID: 0000-0003-2068-7957), Bartosz Drzewiecki
About Protestant love to one’s neighbor – Toruń’s Ordinanz des Vorsteher-Amtswegen des Haltungen vor die Armut of 1665, s. 51 [DOI: ]

Agnieszka Wieczorek
Jan Józef Jałowiecki (1817–1885). Missionary and correspondent from Polish Livonia, s. 67 [DOI: ]


Discussion and Polemics


Elżbieta Kowalczyk-Heyman
About the details. Remarks about Marek Radoch’s book, s. 89 [DOI: ]

Adam Szweda, Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Remarks on Marek Radoch’s book, s. 95 [DOI: ]

Sobiesław Szybkowski
Benedict Makrai, Masovia, Eric of Pomerania and heuristic. Reply to Wiesław Sieradzan’s answer, s. 125 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Piotr Oliński
Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440–1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet, hrsg. v. Heinrich Koller, Paul-Joachim Heinig, Alois Niederstätter, H. 24: Die Urkunden und Briefe aus dem historischen Staatsarchiv Königsberg im geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, aus den Staatsarchiven Gdańsk, Toruń, Riga sowie dem Stadtarchiv Tallinn für die historischen Landschaften Preußen und Livland, bearb. v. Elfie-Marita Eibl, s. 131 [DOI: ]

Piotr Łabędź
Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas. Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2009 m. lapkričo 19–20 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, pranešimų pagrindu parengtas 20 mokslinių straipsnių rinkinys, oprac. Liudas Glemža, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, X tomas), s. 134 [DOI: ]

Agnieszka Pawłowska
Stanisław Łubieński, Droga do Szwecji Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, w 1593 roku. Rozruchy domowe w Polsce w latach 1606–1608, przełożyli Adam Benedykt Jocher, Sylwia Szczygieł, wydali Janusz Byliński, Włodzimierz Kaczorowski, s. 142 [DOI: ]

Henryk Wisner
Tamara Bairašauskaitė, Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853). Bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje, s. 145 [DOI: ]

Mirosława Operacz
Polacy w Norwegii (XIX–XXI w.). Wybór materiałów źródłowych. Poles in Norway (19th–21st c.). Selection of materials, oprac. Zofia Wyżlińska, tłum. na j. angielski i proofreading Ian Corkill, tł. z j. angielskiego na j. polski Justyn Hunia (Polscy emigranci w Norwegii w XIX–XXI w.: materiały źródłowe do badań. Polish emigrants in Norway from the 19th–21th century: source materials for research), s. 148 [DOI: ]

Marta Grzechnik
Bordering the Baltic. Scandinavian Boundary-Drawing Processes 1900–2000, ed. Madeleine Hurd (Nordische Geschichte, hrsg. v. Jens E. Olesen, Bd. 10), s. 150 [DOI: ]

Piotr Kardela
Mirosław Golon, Historia Golubia-Dobrzynia, t. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945–1962, red. Krzysztof Mikulski, s. 153 [DOI: ]


Chronicle


Karol Polejowski
The conference „Contextualising the fifth Crusade”, s. 162 [DOI: ]


Obituaries


Jacek Wijaczka
Zenon Henryk Guldon (1936–2012), s. 165 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus